Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego innowacyjnych technologii lotniczych

Źródło finansowania:

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 01, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Dla kogo:

Przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, jak i pozostałe przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej na terenie województwa podkarpackiego

Cel projektu:

Rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw, w tym wykonywania zleconych prac badawczych oraz udostępniania infrastruktury B+R w formie najmu zainteresowanym podmiotom przez Stowarzyszanie B-4. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększonej działalności B+R przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 

5 106 786,74 zł 

Wkład Funduszy Europejskich: 

2 903 858,06 zł 

Rezultaty:

Zakresem rzeczowym projektu objęto zakup niezbędnej z punktu widzenia zdiagnozowanych potrzeb firm technologicznych infrastruktury B+R stanowiącej uzupełnienie posiadanych przez Stowarzyszenie B-4 zasobów zlokalizowanych w hali badawczo – produkcyjnej w Krośnie. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie możliwości wykonywania proinnowacyjnych usług zgodnie z zakresem określonym na podstawie zbadanego zapotrzebowania firm technologicznych w planie wykorzystania infrastruktury B+R. W oparciu o posiadane zasoby uzupełnione zakupioną w ramach projektu infrastrukturą B+R utworzone zostanie Centrum Badawczo Rozwojowe Innowacyjnych Technologii Lotniczych stanowiące kontynuację istniejącego zaplecza badawczo rozwojowego Stowarzyszenia B-4.

Przejdź do kontaktu lub

umów się na konsultację