Opracowanie technologii wysokosprawnej, wielozadaniowej, podwodnej platformy pływającej wykorzystującej hydroskrzydła

Źródło finansowania:

Projekt nr POIR.01.01.01-00-1193/17 realizowany w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  

Cel projektu: 

Celem prowadzonych prac jest uzyskanie innowacyjnego rozwiązania w postaci konstrukcji pływającej umożliwiającej pracę w  3 trybach podwodnym, nawodnym i nadwodnym z wykorzystaniem hydroskrzydeł. Zakresem projektu objęto realizację badań przemysłowych dotyczących opracowania, zoptymalizowania i przetestowania poszczególnych elementów nowej technologii, jak i badania całości technologii w warunkach laboratoryjnych oraz w konsekwencji przeprowadzenie badań i testów prototypu technologii w warunkach rzeczywistych na etapie prac rozwojowych. W celu przygotowania rozwiązania do komercjalizacji przewiduje się wykonanie niezbędnych prac przedwdrożeniowych. 

Planowany okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 30.06.2021 

Wartość projektu:  

5 981 429,86 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich:  

4 617 234,48 PLN 

Rezultaty: 

W efekcie prac Beneficjent uzyska innowacyjne rozwiązanie w postaci platformy pływającej umożliwiającej swobodną pracę w 3 trybach: podwodnym, nawodnym oraz nadwodnym z wykorzystaniem hydroskrzydeł. Osiągnięcie zakładanych rezultatów planowanych prac badawczo-rozwojowych umożliwi dywersyfikację dotychczasowej oferty produktowej Beneficjenta, poprzez wprowadzenie na rynek nowego, innowacyjnego produktu, co umożliwi zdobycie przewagi konkurencyjnej. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka MŚP.  

Przejdź do kontaktu lub

umów się na konsultację