Usługi
Kompleksowa obsługa projektów

Doradztwo w zakresie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych

Doradztwo w zakresie doboru optymalnego programu wsparcia do indywidualnych potrzeb klienta, weryfikacja planowanego projektu pod kątem zgodności z wytycznymi do odpowiednich programów regionalnych i krajowych oraz dokumentacją konkursową, rekomendacja odpowiedniego rozwiązania wraz ze wskazaniem najbliższych naborów oraz szans na uzyskanie wsparcia.


Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

Analiza potencjału oraz możliwości klienta w kontekście określonego naboru. Opracowanie, we współpracy z klientem, wniosku o dofinansowanie projektu oraz wszelkich niezbędnych załączników zgodnych z wymogami konkursu instytucji ogłaszającej konkurs (w tym np. biznesplanu, studium wykonalności inwestycji, harmonogramów, oświadczeń itp.)


Pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych

Poszukiwanie partnerów krajowych oraz zagranicznych z określonego sektora w zależności od wymogów danego naboru. Sieciowanie i pośrednictwo w nawiązywaniu długotrwałych relacji biznesowych.


Kompleksowe zarządzanie projektami

Pełnienie funkcji koordynatora projektu. Przygotowanie dokumentów wymaganych do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, przygotowywanie regulaminów i wzorów dokumentacji projektowej, rekrutacji do projektu, organizacja zaplanowanych form wsparcia zgodnie z opisem i harmonogramem, nadzór nad sprawozdawczością projektu (raporty finansowe, merytoryczne, sprawozdania z realizacji projektu), przygotowanie i realizacja postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności, weryfikacja wskaźników rezultatu i produktów określonych we wniosku, przygotowywanie pism do instytucji (w tym IP) oraz wyjaśnień dotyczących zmian wprowadzanych do projektu.


Rozliczanie projektów

Nadzór nad płynnością finansową projektu, przygotowywanie wniosków o płatność (wniosków o transze finansowe, wniosków refundacyjnych), sporządzanie raportów finansowych, prawidłowe oznaczanie dokumentów księgowych, analiza odchyleń od wartości zadań.


Audyty projektów wraz z wdrażaniem działań naprawczych

Przeprowadzanie audytów projektów (merytorycznych i finansowych), wsparcie podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez Instytucje. Pomoc w usunięciu uchybień i nieprawidłowości oraz wdrożeniu działań naprawczych i zapobiegawczych.


Zacznijmy od rozmowy

Email kontaktowy

formularz kontaktowy

01

Kompleksowa obsługa projektów

02

Badania, rozwój i innowacje

03

Wsparcie dla biznesu