_ USŁUGOWE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Źródło finansowania: Działanie 7.2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1. „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.08.2012 r. – 31.07.2014 r.
Dla kogo: 60 osób bezrobotnych (36 kobiet oraz 24 mężczyzn) z terenu województwa podkarpackiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w zakresie świadczenia usług: opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub opieka nad dziećmi, sprzątanie i pielęgnacja ogrodów lub korepetycje. Preferowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne (min. 20 osób) lub nieposiadające wykształcenia średniego (min. 20 osób).
Cel projektu:  pozyskanie zatrudnienia przez 40 uczestników projektu (24 kobiet i 16 mężczyzn) tj. osób bezrobotnych z terenu województwa podkarpackiego będących członkami - założycielami nowoutworzonych spółdzielni socjalnych do 31.07.2014 r.

Rezultaty: Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie - 35, Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej - 66, Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS – 6, Pozyskanie zatrudnienia przez 40 UP (24K, 16M), tj. os. bezrobotnych z terenu WP będących członkami- założycielami nowoutworzonych spółdzielni – 36(29K, 7M), Nabycie wiedzy z zakresu uruchamiania i prowadzenia spółdzielni socjalnej – 57, Nabycie wiedzy z zakresu świadczenia usług (wykonywania pracy) w ramach spółdzielni socjalnych – 60, Liczba utworzonych spółdzielni socjalnych na terenie woj. podkarpackiego – 6, Liczba spółdzielni socjalnych, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe  - 6, Liczba spółdzielni socjalnych, którym przyznano wsparcie doradcze – 6, Liczba osób- założycieli, którzy skorzystali z doradztwa – 36, Liczba osób- założycieli, którzy uzyskali wiedzę z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji – 35, Liczba spotkań rekrutacyjnych – 25, Liczba godz. doradcy zawodowego – 186, Liczba osób zakwalifikowanych – 66, Liczba godz. treningu interpersonalnego – 160, Liczba godz. szkolenia "Opiekun osób starszych" – 120, Liczba godz. szkolenia "Profesjonalny opiekun dziecięcy"- 40, Liczba godz. szkolenia "Sprzątanie, pielęgnacja ogrodu"- 80, Liczba godz. szkolenia "Korepetytor"- 40, Liczba godz. szkolenia "Założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej"- 192, Liczba godz. doradztwa – 378, Liczba miesięcy działalności indywid. opiekunów spółdzielni socj.- 4, Liczba ocen Planów – 16, Liczba przyznanych i wypłaconych dotacji – 6, Liczba spółdzielni, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe – 6, Liczba spółdzielni, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe przedłużone – 6, Liczba godz. pomostowego wsparcia doradczego – 360, Liczba godz. przedłużonego pomostowego wsparcia pomostowego – 360, Liczba miesięcy działalności indywidualnych opiekunów spółdzielni socjalnych – 12, Liczba pozyskanych zgłoszeń – 110.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Świadczymy kompleksową obsługę projektów własnych, partnerskich, zleconych.

Podczas niemal 20. letniej działalności zrealizowaliśmy ponad 90 różnorodnych projektów na terenie Polski oraz m.in. Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Słowacji i Chorwacji, skierowanych do osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS