Projekty zrealizowane

NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   Zrealizowane
_

PROCEDURY KONTRAKTOWE FIDIC SZANSĄ NA LEPSZE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE

Źródło finansowania: Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji: 01.10.2006 r. – 29.02.2007 r.
Dla kogo: dorosłe osoby pracujące chcące w czasie wolnym od pracy podnosić swoje kwalifikacje.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji w zakresie warunków kontraktowych FIDIC osób pracujących.
Rezultaty: zrealizowano trzy edycje szkoleń obejmujących 106 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz indywidualne doradztwo. Podczas szkoleń uczestnikom została przekazana ogólna i szczegółowa wiedza z zakresu warunków kontraktowych FIDIC.

_ SAMODZIELNIE W PRZYSZŁOŚĆ

Źródło finansowania: Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka” Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Okres realizacji: 01.09.2005 r. – 30.09.2006 r.
Dla kogo: osoby w wieku 15 – 24 wychowujące się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych z terenu woj. podkarpackiego.
Cel projektu: przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Rezultaty: przeprowadzono zajęcia w 15 placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których zrealizowano: 480 godzin szkoleń dla 157 osób z zakresu profilaktyki uzależnień, zagadnień prawnych związanych z usamodzielnianiem się oraz aktywizacji zawodowej; 240 godzin warsztatów dla 157 osób z zakresu komunikacji interpersonalnej, treningu radzenia sobie ze stresem, zarządzania własnym czasem, wzmacniania poczucia własnej wartości, diagnozowania własnych potencjałów i ograniczeń, samooceny preferencji zawodowych; 300 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Poradnictwo dotyczyło w szczególności opracowania planu aktywności zawodowej i życiowej, analizy planów edukacyjnych, wzmocnienia poczucia własnej wartości, omówienia możliwości korzystania z pomocy instytucji wspierających.

_ BEZ BARIER

Źródło finansowania: „Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem" PHARE 2003.
Okres realizacji: 01.12.2005 r. – 30.06.2006 r.
Dla kogo: osoby o lekkim i średnim stopniu niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy, zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego.
Cel projektu: stworzenie szans osobom niepełnosprawnym na integrację społeczną i zawodową poprzez: poradnictwo zawodowe, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki szkoleniom w miejscu pracy. Celem projektu było również zaktywizowanie instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi do podejmowania działań poszerzających możliwości ich zatrudnienia.
Rezultaty: z poradnictwa zawodowego skorzystało 49 osób, przeprowadzono 6 tur warsztatów aktywizacji zawodowej dla 11 osób. W ramach dyżurów i spotkań z prawnikiem udzielono porad 11 osobom. W ramach realizacji opracowanych Indywidualnych Planów Działania odbyły się 4 tury szkoleń z zakresu „ABC Funduszy Europejskich" oraz „ABC obsługi komputera". Zatrudnienie uzyskało 11 Beneficjentów.

_

DROGOWSKAZ

Źródła finansowania: Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Okres realizacji: 01.07.2005 r. – 31.12.2005 r.
Dla kogo: bezrobotna młodzież zamieszkująca na terenie woj. podkarpackiego.
Cel projektu: zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, opracowywanie i wdrażanie Indywidualnych Planów Działań, finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i organizację szkoleń w miejscu pracy.
Rezultaty: zorganizowano 21 staży zawodowych, 20 beneficjentów projektu uzyskało stałe lub tymczasowe zatrudnienie. Zorganizowano łącznie 4 tury szkolenia z zakresu działalności gospodarczej oraz funduszy europejskich; opracowano 92 Indywidualne Plany Działania; udzielono 50 godzin doradztwa z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej; przeszkolono 100 osób w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

_

POMYŚLNY START

Źródła finansowania: Program PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży” pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Okres realizacji: 08.11.2004 r. – 31.11.2005 r.
Dla kogo: bezrobotna młodzież z województwa podkarpackiego, która nie ukończyła 26 lat lub 27 w przypadku absolwentów wyższych uczelni.
Cel projektu: zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez opracowanie i wdrażanie Indywidualnych Planów Działania, finansowanie szkoleń zawodowych oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.
Rezultaty: zorganizowano 96 staży zawodowych, po zakończeniu, których 50 osób znalazło zatrudnienie stałe lub tymczasowe. Sporządzono 195 Indywidualnych Planów Działania. 131 osób zostało przeszkolonych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto zorganizowano łącznie 4 tury szkoleń: z zakresu funduszy europejskich oraz rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

_ POLSKO-UKRAIŃSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

Źródła finansowania: Euroregionalny System Współpracy. Projekt realizowany był partnersko przez Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem oraz Obwodową Fundacją Kultury z Lwowa.
Okres realizacji:01.11.2003 r. – 31.07.2004 r.
Dla kogo: młodzież (członkowie zespołów folklorystycznych) zamieszkująca polską i ukraińską część Euroregionu Karpackiego oraz instytucje kulturalne zainteresowane przyszłą współpracą z zespołami.
Rezultaty: do Polski przyjechało dziesięć zespołów folklorystycznych z czterech obwodów Euroregionu (Iwano-Frankowski, Czerniowiecki, Lwowski, Zakarpacki). Zorganizowanych zostało: 30 imprez kulturalnych na terenie Podkarpacia, w których udział wzięło 10 zespołów ukraińskich oraz 150 zespołów z Polski (koncerty obejrzało około 17 100 widzów); 9 warsztatów choreograficznych, w których wzięło udział 223 osoby.

_

BUDOWAĆ RAZEM

Źródło finansowania: Fundacja Stefana Batorego
Okres realizacji: 01.01.2000 r. - 30.06.2000 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe.
Cel projektu: integracja organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego. Informowanie, kształtowanie oraz upowszechnianie informacji na temat organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego.
Rezultaty: wydanie informatora na temat organizacji w województwie podkarpackim.

_ INICJATYWY LOKALNE

Źródło finansowania: Program PHARE - Lien (makroprojekt).
Okres realizacji: 04.08.1998 r. – 04.02.2000 r.
Cel projektu:
1. wzmacnianie integracji społecznej i procesu animowania rozwoju lokalnego,
2. rozwój strategii włączania młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w życie społeczne i zawodowe,
3. wzmacnianie pozycji lokalnych organizacji poprzez przekazanie umiejętności praktycznych w zakresie współdziałania i tworzenia sieci informacyjnych oraz strategii promocyjnych.

Czytaj więcej

_

POLEPSZENIE WARUNKÓW ŻYCIA RODZIN Z MARGINESU SPOŁECZNEGO

Źródło finansowania: Program PHARE - Lien (makroprojekt).
Okres realizacji: 08.10.1995 r. – 31.07.1997 r.
Dla kogo: mieszkańcy Osiedla Baranówka w Rzeszowie.
Cel projektu: integracja i aktywizacja środowiska lokalnego.
Rezultaty: Realizacja tego Programu została wysoko oceniona przez CEV - instytucję koordynującą programy PHARE-Lien z siedzibą w Brukseli. Zaliczono go do jednego z 15 najlepszych projektów /spośród 108/. Rezultatem projektu jest Centrum Wsparcia, które powstało w celu pomocy mieszkańcom Baranówki IV, z którego usług skorzystało 2517 osób. Najwięcej, bo 31,7 skorzystało z doradztwa w sprawach zdrowotnych. Na drugim miejscu uplasowały się usługi psychologiczne, a na trzecim doradztwo prawne.

Czytaj więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS