_Dojrzali w pracy

Źródło finansowania:

Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.04.2014 r. ? 30.09.2015 r.

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) mieszkańców powiatów kutnowskiego i tomaszowskiego, w tym: 32 (16 kobiet, 16 mężczyzn) osób bezrobotnych, 8 (4 kobiety, 4 mężczyzn) osób nieaktywnych zawodowo.

Cel projektu:

Celem Projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej 90% Uczestników Projektu tj. pozostających bez zatrudnienia osób po 50 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu kutnowskiego lub powiatu tomaszowskiego, w tym zdobycie zatrudnienia przez minimum 35% Uczestników Projektu (14 osób) do 3 miesięcy od zakończeniu udziału w Projekcie. Zadania zmierzające do realizacji celu będą prowadzone do dnia 30.06.2015 r.

Formy wsparcia oferowane w ramach Projektu:

I. Blok aktywizacji zawodowej:

  • Indywidualne Plany Działania ? obejmujące opracowanie na podstawie spotkania z doradcą zawodowym indywidualnej oceny zawodowej oraz ustalenie planu działania poprzez identyfikację potrzeb szkoleniowych Uczestników Projektu.
  • Warsztaty Aktywizacji Zawodowej ? których celem jest nabycie przez Uczestników Projektu wiedzy i umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
  • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne ? zapewnienie Uczestnikom Projektu wsparcia psychologiczno-doradczego, dzięki któremu uzyskają oni pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy oraz zwiększą oni swoje szanse na podjęcie zatrudnienia.
  • Pośrednictwo Pracy ? wsparcie Uczestników Projektu w zdobyciu staży oraz pracy poprzez nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, prowadzenie banku ofert pracy przedstawianych Uczestnikom Projektu (każdej osobie przedstawionych zostanie co najmniej 5 ofert).

II. Blok szkoleniowy ? obejmujący bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji Uczestników Projektu. Wezmą oni udział w szkoleniach z branży: budowlanej, hotelarskiej, farmaceutycznej, AGD, energetycznej, ochroniarskiej i poligraficznej oraz z sektorów: zielonej gospodarki, zdrowia i opieki społecznej, usług osobistych, usług dla gospodarstw domowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

III. 6 ? miesięczne płatne staże zawodowe.

Uczestnik Projektu otrzymuje ponadto zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe oraz wynagrodzenie stażowe.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS