Kompleksowa obsługa projektów

NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   Zrealizowane
_ ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.2 ?Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.02.2014 r. ? 31.07.2015 r.

Dla kogo:

50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Cel projektu:

aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj.50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia do 31.07.2015 r.

Rezultaty:

50 osobom opracowano Indywidualny Plan Działania; 49 osób uczestniczyło w szkoleniu motywacyjnym, doradztwie zawodowym i poradnictwie psychologicznym; 49 osób wykazuje przygotowanie się do nowej sytuacji zawodowej; 39 osób uczestniczyło w szkoleniu i doradztwie biznesowym (ścieżka B); 39 osób nabyło umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej (ścieżka B); 31 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ścieżka B); 31 osobom przyznano i wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe (ścieżka B); 24 osobom przyznano i wypłacono przedłużone wsparcie pomostowe (ścieżka B); 9 osób skorzystało z pośrednictwa pracy (ścieżka A); 9 osób uzyskało min. 5 ofert pracy (ścieżka A); 8 osób uczestniczyło w szkoleniach wg potrzeb (ścieżka A); 6 osób zakończyło 6-miesięczne staże (ścieżka A).

_ CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - II EDYCJA

www.cal-malopolska.b4ngo.pl

Źródło finansowania: Działanie 7.4. ?Niepełnosprawni na rynku pracy?, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.04.2013r. - 30.06.2015r.
Dla kogo: osoby niepełnosprawne posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, mieszkające na terenie powiatu gorlickiego i dąbrowskiego, w wieku od 18 do 64 lat, bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo.
Cel projektu: wzrost aktywności społeczno ? zawodowej u 90 % UP oraz pozyskanie zatrudnienia przez 25% Uczestników Projektu, tj. osoby niepełnosprawne niezatrudnione, zamieszkałe na terenie powiatu gorlickiego i powiatu dąbrowskiego do 30.06.2015 r.
Rezultaty: 67 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach według potrzeb. Podpisano 41 umów o zatrudnienie subsydiowane, 24 Uczestników Projektu z powiatu gorlickiego i dąbrowskiego pozyskało zatrudnienie, 8 Uczestników zakończyło staże zawodowe.

_ AUDYT, RACHUNKOWOŚĆ, CONTROLLING - SZKOLENIA NA MIARĘ POTRZEB DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

www.audyt.b4ngo.pl

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie luki kompetencyjnej poprzez wzrost poziomu kwalifikacji, wiedzy i umiejętności kadr 80 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami z obszaru audytu wewnętrznego i zagadnień finansowo-księgowych, tj. 90% Uczestników Projektu (108 osób, w tym 76 kobiet i 32 mężczyzn) do 30.06.2015 r.

Okres realizacji:

01.04.2014 r. ? 30.06.2015 r.

Grupa docelowa Projektu:

Grupę docelową Projektu stanowi kadra 80 MMŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 120 osób (84 kobiet, 36 mężczyzn), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy), w tym właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP, wykonujących pracę w jednostce na terenie województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej

_ CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH

www.cab-radom.b4ngo.pl

Źródło finansowania: Działanie 7.2 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej?, Poddziałanie 7.2.1 ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:  28.12.2012 r. ? 28.02.2015 r.
Dla kogo: 80 osób długotrwale bezrobotnych (44K, 36M), zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia (pkt. 4, art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej) , zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego województwa mazowieckiego.
Cel projektu: wzrost aktywności zawodowej 95% Uczestników Projektu oraz pozyskanie zatrudnienia przez 20%  Uczestników Projektu tj. osoby długotrwale bezrobotnych z terenu powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego województwa mazowieckiego do 28.02.2015 r.
Rezultaty: 82 osoby (56K, 26M) zakończyły udział w projekcie; 18 osób podjęło zatrudnienie do momentu zakończenia udziału w projekcie; 44 osoby (30K, 14M) uczestniczyło w poradnictwie zawodowym; 84 os. (57K, 27M) opracowano kompletne dokumenty rekrutacyjne w tym profil elektroniczny; 89 os. (60K, 29M) uczestniczyło w pośrednictwie pracy; 87 os. (59K, 28M) uczestniczyło w coachingu personalnym; 80 os. (57K, 23M) uzyskało kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych; 73 os. (55K, 18M) zdobyły praktyczne doświadczenie zawodowe dzięki stażom zawodowym; przeprowadzono 894 godz. coachingu personalnego;  84 os. (57K, 27M) opracowano Ścieżkę Rozwoju Zawodowego oraz elektroniczny profil Uczestnika Projektu; przeprowadzono 130 godz. poradnictwa psychologicznego; pozyskano 339 ofert pracy dla uczestników projektu; utworzono 8 grup wsparcia koleżeńskiego; przeprowadzono 512 godz. Warsztatów Aktywizacji Zawodowej; przeprowadzono 48 godz. warsztatów dla kobiet Precz ze stereotypem; zrealizowano 80 szkoleń wg indywidualnych potrzeb.

_ USŁUGOWE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Źródło finansowania: Działanie 7.2. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej?, Poddziałanie 7.2.1. ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.08.2012 r. ? 31.07.2014 r.
Dla kogo: 60 osób bezrobotnych (36 kobiet oraz 24 mężczyzn) z terenu województwa podkarpackiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w zakresie świadczenia usług: opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub opieka nad dziećmi, sprzątanie i pielęgnacja ogrodów lub korepetycje. Preferowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne (min. 20 osób) lub nieposiadające wykształcenia średniego (min. 20 osób).
Cel projektu:  pozyskanie zatrudnienia przez 40 uczestników projektu (24 kobiet i 16 mężczyzn) tj. osób bezrobotnych z terenu województwa podkarpackiego będących członkami - założycielami nowoutworzonych spółdzielni socjalnych do 31.07.2014 r.

Czytaj więcej

_ E-SENIOR

Źródło finansowania:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 ? 2013 II edycja.

Okres realizacji:

01.06.2013 r. ? 31.12.2013 r.

Dla kogo:

72 osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie jednego z powiatów: dębicki, jasielski, miasto Krosno, krośnieński, mielecki, miasto Rzeszów, rzeszowski.

Cel projektu:

E-aktywizacja i zwiększenie powszechności korzystania z komputera, Internetu i nowoczesnych technologii w codziennym życiu przez 72 osoby po 60 roku życia.

Rezultaty:

W ramach szkoleń ?Otwieracz możliwości?, ?ABC obsługi komputera? oraz ?Nowoczesne technologie dla seniorów? udział w szkoleniach zakończyło łącznie 75 osób. Przeciętna miesięczna liczba godzin nowo utworzonych zajęć, z których korzystali beneficjenci projektu, wynosiła 172,8 h. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom 75 osób w wieku pow. 60 lat rozpoczęło regularne korzystanie z komputera. Osiągnięte zostały także rezultaty takie jak: nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera, nabycie umiejętności korzystania z pakietu biurowego, umiejętności korzystania z Internetu oraz zdobycie wiedzy z zakresu możliwości korzystania z nowoczesnych technologii zostały osiągnięte u 97 % uczestników projektu. 

_ BIZNES NA START

Źródła finansowania:

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Okres realizacji:

01.05.2012 r. ? 31.12.2012 r.

Dla kogo:

60 bezrobotnych kobiet zamieszkujących region Kachetii (wsie Nukriani i Naphareuli oraz miasto Gurjaani).

Cel projektu:

wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród bezrobotnych kobiet w regionie Kakheti w Gruzji co w sposób bezpośredni przełoży się na rozwój MŚP i tworzenie miejsc pracy.

Rezultaty:

60 kobiet ? uczestniczek projektu, wzięło udział w 40 godzinnym szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności oraz pisania biznesplanów, zrealizowano 120 godzin indywidualnego doradztwa z zakresu sporządzania biznesplanów, 23 kobiety otrzymały dotację na rozwój własnej działalności, nowo powstałe firmy skorzystały z indywidualnego oraz grupowego doradztwa biznesowego średnio po 10h/firmę, 5 trenerów i doradców z Gruzji podniosło swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia szkoleń oraz doradztwa biznesowego.

_ PUNKTY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

www.punktywsparcia.b4ngo.pl

Źródło finansowania: Działanie 7.2: ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej?, Poddziałanie 7.2.2: ?Wsparcie ekonomii społecznej? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dla kogo: podmioty ekonomii społecznej (ES), tj. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, zakłady aktywności zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Centra Integracji Społecznej, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
Okres realizacji: 01.07.2011 r. ? 29.02.2012 r.
Cel projektu: wzmocnienie potencjału IOES i promocja sektora ES poprzez objęcie działaniami szkoleniowymi i doradczymi 30 podmiotów oraz 30 osób (15K i 15M) z gmin: Annopol, Dęblin Miasto, Janowiec, Józefów nad Wisłą, Kazimierz Dolny, Łaziska, Puławy, Puławy Miasto lub Wilków, przeprowadzenie akcji promocyjnej oraz umożliwienie wypracowania mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem ES i administracją.
Rezultaty: 30 osób otrzymało wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej. Utworzono trzy Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej (PWES): w Puławach, Dęblinie i Kazimierzu Dolnym. Przeprowadzono 96 godzin szkoleń ?Wstęp do ekonomii społecznej?. Przeprowadzono 72 godziny indywidualnego doradztwa prawnego, 72 godziny indywidualnego doradztwa księgowego, 72 godziny indywidualnego doradztwa marketingowego oraz 32 godziny doradztwa grupowego podczas dwóch wyjazdów doradczych.

_ EUROPE DIRECT - RZESZÓW

www.europedirect-rzeszow.pl

Źródło finansowania: Komisja Europejska oraz środki własne Stowarzyszenia B-4.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. ? 31.12.2010 r.
Cel projektu: ułatwienie dostępu do informacji na temat wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, a w szczególności na temat wpływu tych działań na życie codzienne obywateli.
Rezultaty: dzięki działalności Punktu Europe Direct mieszkańcy Rzeszowa i okolic mieli zwiększony dostęp do pewnych i sprawdzonych informacji, które pozwoliły w pełni wykorzystać szansę, jaką daje Polsce członkostwo w UE; młodzieży i środowisku oświatowemu przybliżono charakterystykę działań i programów unijnych kierowanych do tej grupy odbiorców. W ramach projektu zwiększono poziom wiedzy wśród osób bezrobotnych na temat możliwości zakładania i rozwijania własnej firmy z wykorzystaniem środków unijnych, zwiększono poziom wiedzy wśród ogółu mieszkańców na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Przygotowano i opublikowano łącznie 12 newseletterów informacyjnych, które rozesłano do ponad 100 odbiorców. W ramach projektu w 2010r. przeprowadzono również następujące szkolenia: 4 tury szkoleń dla 60 nauczycieli nt. ?Jak uczyć o Europie"; 8 wykładów otwartych o tematyce unijnej; 4 tury szkoleń ?Własna firma - większa szansa na rynku pracy", w których uczestniczyło 61 bezrobotnych, łącznie 24 godziny szkoleń; 24 lekcje europejskie - łącznie 36 godzin; 4 tury szkoleń ?Fundusze strukturalne dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013" dla 67 przedsiębiorców, łącznie 24 godziny szkoleń; 2 tury szkoleń ?Fundusze strukturalne dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013" dla pracowników JST, łącznie 16 godzin szkoleń.

_ POLSKA I SŁOWACJA ZAPRASZAJĄ NA WYPOCZYNEK.
WSPÓLNA REKLAMA I PROMOCJA AGROTURYSTYKI ORAZ PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TURYSTYCZNYCH

Źródło finansowania: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 ? 2013.
Okres realizacji: 01.11.2009 r. ? 31.08.2010 r.
Dla kogo: osoby zatrudnione w turystyce.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce oraz współpraca transgraniczna - wsparcie promocji i marketingu agroturystyki na terenie Polski i Słowacji, nawiązanie bezpośrednich kontaktów między rolnikami, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów zajmujących się rozwojem turystyki oraz przedstawicielami administracji z terenu Polski i Słowacji uczestniczących w projekcie; zapoczątkowanie współpracy pomiędzy Beneficjentami projektu, znoszenie barier w kontaktach społeczności przygranicznych, integracja społeczności zamieszkującej regiony objęte realizacją projektu, pogłębienie tolerancji oraz przełamanie barier językowych.
Rezultaty: 40 rolników i ich domowników z Polski i Słowacji podniosło swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego poprzez uczestnictwo w szkoleniach; 20 słowackim rolnikom przekazano wiedzę i doświadczenia związane z uruchomieniem i prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego poprzez uczestnictwo w wizycie studyjnej w Polsce. Zaznajomiono z ideą projektu 26 przedstawicieli organizacji pozarządowych i ok. 70 rolników poprzez ich uczestnictwo w konferencji oraz opublikowanie 1500 sztuk folderów w języku polskim, angielskim i słowackim oraz uczestnictwo w imprezach targowych.

_ WSPÓLNY SZLAK - PROJEKT NA RZECZ INTEGRACJI WIEJSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Źródło finansowania: Działanie 5.4 ?Rozwój potencjału trzeciego sektora?, Poddziałanie 5.4.2. ?Rozwój dialogu obywatelskiego? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. ? 28.02.2010 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe z terenów wiejskich woj. podkarpackiego działające na rzecz turystyki i agroturystyki oraz członkowie, pracownicy i wolontariusze działający na rzecz wymienionych organizacji.
Cel projektu: rozwój potencjału III sektora w woj. podkarpackim poprzez utworzenie sieci współpracy 45 NGO z terenów wiejskich działających w obszarze turystyki i agroturystyki, rozwoju lokalnego, promocji regionu, rozwoju i wsparcia lokalnych tradycji kulturowych.
Rezultaty: w projekcie wzięło udział 45 NGO oraz 201 osób będących pracownikami i wolontariuszami NGO; 75 osób zdobyło wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania Sieci współpracy poprzez wzięcie udziału w szkoleniach dla Liderów Sieci; 201 osób zdobyło wiedzę w zakresie wzmacniania potencjału organizacji, turystyki, kreowania aktywności społeczności na obszarach wiejskich; 75 osób zdobyło umiejętności związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

_ STOP DZIKIM WYSYPISKOM ŚMIECI - PARTNERSTWO I ZINTEGROWANE DZIAŁANIA SZANSĄ NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy.
Okres realizacji: 01.11.2008 r. ? 31.10.2009 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe.
Cel projektu: zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie problemu dzikich wysypisk śmieci wśród młodzieży oraz lokalnych władz (JST), a także zainicjowanie wśród lokalnych partnerów zintegrowanych działań przyczyniających się do likwidacji nielegalnych wysypisk na terenie Podkarpacia.
Rezultaty: 1 482 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Podkarpacia nabyło i zwiększyło wiedzę z zakresu problemów gospodarki odpadami, w szczególności dzikich wysypisk śmieci. Uczniowie zwiększyli też poczucie odpowiedzialności za środowisko i wykształcenie, wzrosła ich świadomość ekologiczna. 200 przedstawicieli JST oraz 100 przedstawicieli lokalnych partnerów nabyło wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami i możliwości walki z dzikimi wysypiskami śmieci. Nawiązano 10 partnerstw lokalnych mających na celu realizację działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zlokalizowano i zidentyfikowano 40 nielegalnych wysypisk śmieci na terenie województwa podkarpackiego, które następnie oznakowano.

_ LIKWIDACJA BIAŁYCH PLAM PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE INICJATYW LOKALNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem B-4.
Okres realizacji: 13.03.2009 r. ? 07.04.2009 r.
Dla kogo: mieszkańcy powiatów województwa małopolskiego: dąbrowskiego, tarnowskiego, proszowickiego, nowosądeckiego, gorlickiego, nowatorskiego, bocheńskiego, miechowskiego, limanowskiego i tatrzańskiego.
Cel projektu: wyłonienie lokalnych liderów oraz zmniejszenie liczby obszarów, na których nie powstał ani jeden lub znikoma liczba projektów.
Rezultaty: przeprowadzono szkolenia, w trakcie których uczestnicy mogli nabyć umiejętności pisania projektów oraz samodzielnego przygotowania i opracowywania wniosków o ich dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego (szkolenia przeprowadzane były przez Stowarzyszenie B-4). Łącznie zrealizowano 400 godzin szkoleń, w których wzięły udział 133 osoby będące przedstawicielami potencjalnych wnioskodawców z Działania 6.3, Działania 7.3 i Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie szkoleń opracowano 34 wnioski o dofinansowanie oraz zainicjowano 17 partnerstw.

_ PRZYJEDŹCIE I ZOBACZCIE - WSPARCIE PROMOCJI I MARKETINGU AGROTURYSTYKI I ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO NA TERENIE UKRAIŃSKICH KARPAT WSCHODNICH

Źródła finansowania: Program Polska Pomoc 2008 Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Okres realizacji: 01.07.2008 r. ? 31.12.2008 r.
Dla kogo: rolnicy oraz inne osoby z Ukrainy zainteresowane rolnictwem ekologicznym i agroturystyką.
Cel projektu: wsparcie promocji i marketingu agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego na terenie Ukraińskich Karpat Wschodnich, poprzez wskazanie rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczną produkcję rolną oraz innym lokalnym podmiotom świadczących usługi turystyczne, administracji i NGO korzyści wynikających z tworzenia sieci wzajemnej współpracy w postaci partnerstwa realizującego wspólne działania promocyjne i marketingowe o szerokim zasięgu.
Rezultaty: 106 przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych oraz 20 przedstawicieli lokalnych partnerów nabyło umiejętności i wiedzę w zakresie promocji i marketingu usług turystycznych poprzez udział w spotkaniach informacyjno-promocyjnych i szkoleniach.
Nawiązano współpracę w formie sieciowej oraz powołano 1 lokalne partnerstwo na rzecz promocji i marketingu agroturystyki i rolnictwa ekologicznego Ukraińskich Karpat Wschodnich. Zaznajomiono z ideą projektu 62 gospodarstwa będące członkami partnerstwa. W konferencjach organizowanych w ramach projektu uczestniczyły 82 osoby, a w szkoleniach - 106 osób. 

_ UŚMIECH DO METRYKI

Źródła finansowania: Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008.
Okres realizacji: 01.07.2008 r. ? 31.12.2008 r.
Dla kogo: osoby po 60 roku życia zamieszkujące na terenie miasta Rzeszowa.
Cel projektu: aktywizacja i zmniejszenie izolacji społecznej seniorów z terenu miasta Rzeszowa poprzez udział w zróżnicowanej tematycznie ofercie zajęć rozwijających zainteresowania i wzmacniających kondycję psychofizyczną, a także upowszechnienie tematyki osób starszych w społeczeństwie.
Rezultaty: w projekcie uczestniczyło łącznie 259 osób. Przeprowadzono 96 godzin zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych i treningu umiejętności, 264 godziny zajęć rozwijających aktywność twórczą seniorów, 64 godziny warsztatów tanecznych ?Tanecznym krokiem", 80 godzin warsztatów malarskich, 40 godzin zajęć chóru, 80 godzin warsztatów fotograficznych, 240 godzin warsztatów z zakresu obsługi komputera, Internetu i telefonu komórkowego, 64 godziny warsztatów wolontariackich ?Dlaczego warto być wolontariuszem?", 144 godziny zajęć rehabilitacyjnych (w tym 72 godz. rehabilitacji wodnej i 72 godz. rehabilitacji ruchowej). W ramach projektu odbyły się 3 jednodniowe wycieczki, w których wzięło udział 160 osób; 3 wykłady wprowadzające do wycieczek, w których uczestniczyło 396 osób; 5 wykładów otwartych na temat profilaktyki zdrowia, w których uczestniczyło 220 osób. Zorganizowano również wernisaż wystawy fotograficznej, na której przedstawiono prace wykonane przez Uczestników Projektu. 

_ PROMOCJA I ROZWÓJ AGROTURYSTYKI ORAZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO NA TERENIE MOŁDAWII

Źródło finansowania:Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach realizacji zadania publicznego ?Pomoc zagraniczna 2008 oraz Centralna Inicjatywa Europejska CEI - Know How Exchange Programme. Projekt realizowano we współpracy z organizacjami partnerskimi z Mołdawii (Parkiem Narodowym ?Padurea Domneasca" oraz Stowarzyszeniem ?Centrul Moldo-Polonez de Sustinere a Antreprenoriatului POLONUS").
Okres realizacji:01.05.2008 r. ? 31.12.2008 r.
Dla kogo:przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji i podmiotów zajmujących się rozwojem agroturystyki i rolnictwem ekologicznym oraz rolników z Mołdawii.
Cel projektu:wsparcie rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w rejonach Bielc oraz Goldeni w Mołdawii poprzez aktywizację lokalnych społeczności do podejmowania działań związanych z rozwojem ekologicznego rolnictwa i turystyki (agroturystyki) oraz promocja regionu (produktu lokalnego, zasobów przyrodniczych i kulturowych).
Rezultaty:W ramach projektu 19 mołdawskich rolników poznało najlepsze polskie praktyki z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych; 64 mołdawskich rolników zdobyło wiedzę na temat prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. W konferencji zorganizowanej w ramach projektu wzięło udział 93 osoby. Przyznano 16 dotacji na dostosowanie wyposażenia i zasobów powstających gospodarstw agroturystycznych dzięki czemu wzrósł poziom atrakcyjności rejonu, w którym działają.

_

PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "ANIMATOR"

Źródła finansowania: Działanie II Programu Operacyjnego - Program dla Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski.
Okres realizacji: 01.07.2005 r. ? 31.12.2007 r.
Dla kogo: osoby bezrobotne.
Cel projektu: wypracowanie nowatorskich strategii i rozwiązań w zwalczaniu zjawiska bezrobocia.
Rezultaty: W ramach podejmowanych działań na trzech obszarach: wiejskim, popegeerowskim oraz poprzemysłowym zostali zatrudnieni Animatorzy, którzy zajmowali się szeroko pojętą aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, łącznie 15 osób. Przygotowano program szkoleń dla Animatorów z zakresu psychologii z elementami socjologii, koordynowano i przeprowadzono proces tworzenia IPD dla Beneficjentów ostatecznych (przeprowadzono 290 godzin grupowych warsztatów samopoznania, zrealizowano 1028 godzin indywidualnego doradztwa, zrealizowano 180 godzin wsparcia psychologicznego dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu), przeprowadzono 10 edycji szkoleń z aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z obszaru wiejskiego).

_ POLSKO-UKRAIŃSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

Źródła finansowania: Euroregionalny System Współpracy. Projekt realizowany był partnersko przez Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, Gminny Ośrodek Kultury w Krasnem oraz Obwodową Fundacją Kultury z Lwowa.
Okres realizacji: 01.11.2003 r. ? 31.07.2004 r.
Dla kogo: młodzież (członkowie zespołów folklorystycznych) zamieszkująca polską i ukraińską część Euroregionu Karpackiego oraz instytucje kulturalne zainteresowane przyszłą współpracą z zespołami.
Rezultaty: do Polski przyjechało dziesięć zespołów folklorystycznych z czterech obwodów Euroregionu (Iwano-Frankowski, Czerniowiecki, Lwowski, Zakarpacki). Zorganizowanych zostało: 30 imprez kulturalnych na terenie Podkarpacia, w których udział wzięło 10 zespołów ukraińskich oraz 150 zespołów z Polski (koncerty obejrzało około 17 100 widzów); 9 warsztatów choreograficznych, w których wzięło udział 223 osoby.

_

BUDOWAĆ RAZEM

Źródło finansowania: Fundacja Stefana Batorego
Okres realizacji: 01.01.2000 r. - 30.06.2000 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe.
Cel projektu: integracja organizacji pozarządowych z terenu województwa podkarpackiego. Informowanie, kształtowanie oraz upowszechnianie informacji na temat organizacji pozarządowych działających na terenie województwa podkarpackiego.
Rezultaty: wydanie informatora na temat organizacji w województwie podkarpackim.

_ INICJATYWY LOKALNE

Źródło finansowania: Program PHARE - Lien (makroprojekt).
Okres realizacji: 04.08.1998 r. ? 04.02.2000 r.
Cel projektu:
1. wzmacnianie integracji społecznej i procesu animowania rozwoju lokalnego,
2. rozwój strategii włączania młodzieży, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w życie społeczne i zawodowe,
3. wzmacnianie pozycji lokalnych organizacji poprzez przekazanie umiejętności praktycznych w zakresie współdziałania i tworzenia sieci informacyjnych oraz strategii promocyjnych.

Czytaj więcej

_

POLEPSZENIE WARUNKÓW ŻYCIA RODZIN Z MARGINESU SPOŁECZNEGO

Źródło finansowania: Program PHARE - Lien (makroprojekt).
Okres realizacji: 08.10.1995 r. ? 31.07.1997 r.
Dla kogo: mieszkańcy Osiedla Baranówka w Rzeszowie.
Cel projektu: integracja i aktywizacja środowiska lokalnego.
Rezultaty: Realizacja tego Programu została wysoko oceniona przez CEV - instytucję koordynującą programy PHARE-Lien z siedzibą w Brukseli. Zaliczono go do jednego z 15 najlepszych projektów /spośród 108/. Rezultatem projektu jest Centrum Wsparcia, które powstało w celu pomocy mieszkańcom Baranówki IV, z którego usług skorzystało 2517 osób. Najwięcej, bo 31,7 skorzystało z doradztwa w sprawach zdrowotnych. Na drugim miejscu uplasowały się usługi psychologiczne, a na trzecim doradztwo prawne.

Czytaj więcej

NASZE DOŚWIADCZENIE

Świadczymy kompleksową obsługę projektów własnych, partnerskich, zleconych.

Podczas niemal 20. letniej działalności zrealizowaliśmy ponad 90 różnorodnych projektów na terenie Polski oraz m.in. Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Słowacji i Chorwacji, skierowanych do osób fizycznych, przedsiębiorstw i innych podmiotów.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS