Edukacja i rynek pracy

NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   Zrealizowane
_ ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.2 ?Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.02.2014 r. ? 31.07.2015 r.

Dla kogo:

50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Cel projektu:

aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj.50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia do 31.07.2015 r.

Rezultaty:

50 osobom opracowano Indywidualny Plan Działania; 49 osób uczestniczyło w szkoleniu motywacyjnym, doradztwie zawodowym i poradnictwie psychologicznym; 49 osób wykazuje przygotowanie się do nowej sytuacji zawodowej; 39 osób uczestniczyło w szkoleniu i doradztwie biznesowym (ścieżka B); 39 osób nabyło umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej (ścieżka B); 31 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ścieżka B); 31 osobom przyznano i wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe (ścieżka B); 24 osobom przyznano i wypłacono przedłużone wsparcie pomostowe (ścieżka B); 9 osób skorzystało z pośrednictwa pracy (ścieżka A); 9 osób uzyskało min. 5 ofert pracy (ścieżka A); 8 osób uczestniczyło w szkoleniach wg potrzeb (ścieżka A); 6 osób zakończyło 6-miesięczne staże (ścieżka A).

_ CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - II EDYCJA

www.cal-malopolska.b4ngo.pl

Źródło finansowania: Działanie 7.4. ?Niepełnosprawni na rynku pracy?, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.04.2013r. - 30.06.2015r.
Dla kogo: osoby niepełnosprawne posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, mieszkające na terenie powiatu gorlickiego i dąbrowskiego, w wieku od 18 do 64 lat, bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo.
Cel projektu: wzrost aktywności społeczno ? zawodowej u 90 % UP oraz pozyskanie zatrudnienia przez 25% Uczestników Projektu, tj. osoby niepełnosprawne niezatrudnione, zamieszkałe na terenie powiatu gorlickiego i powiatu dąbrowskiego do 30.06.2015 r.
Rezultaty: 67 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach według potrzeb. Podpisano 41 umów o zatrudnienie subsydiowane, 24 Uczestników Projektu z powiatu gorlickiego i dąbrowskiego pozyskało zatrudnienie, 8 Uczestników zakończyło staże zawodowe.

_ CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH

www.cab-radom.b4ngo.pl

Źródło finansowania:Działanie 7.2 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej?, Poddziałanie 7.2.1 ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:28.12.2012 r. ? 28.02.2015 r.
Dla kogo:80 osób długotrwale bezrobotnych (44K, 36M), zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia (pkt. 4, art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego województwa mazowieckiego.
Cel projektu:wzrost aktywności zawodowej 95% Uczestników Projektu oraz pozyskanie zatrudnienia przez 20%  Uczestników Projektu tj. osoby długotrwale bezrobotne z terenu powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego województwa mazowieckiego do 28.02.2015 r.
Rezultaty:82 osoby (56K, 26M) zakończyły udział w projekcie; 18 osób podjęło zatrudnienie do momentu zakończenia udziału w projekcie; 44 osoby (30K, 14M) uczestniczyło w poradnictwie zawodowym; 84 os. (57K, 27M) opracowano kompletne dokumenty rekrutacyjne w tym profil elektroniczny; 89 os. (60K, 29M) uczestniczyło w pośrednictwie pracy; 87 os. (59K, 28M) uczestniczyło w coachingu personalnym; 80 os. (57K, 23M) uzyskało kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych; 73 os. (55K, 18M) zdobyły praktyczne doświadczenie zawodowe dzięki stażom zawodowym; przeprowadzono 894 godz. coachingu personalnego;  84 os. (57K, 27M) opracowano Ścieżkę Rozwoju Zawodowego oraz elektroniczny profil Uczestnika Projektu; przeprowadzono 130 godz. poradnictwa psychologicznego; pozyskano 339 ofert pracy dla uczestników projektu; utworzono 8 grup wsparcia koleżeńskiego; przeprowadzono 512 godz. Warsztatów Aktywizacji Zawodowej; przeprowadzono 48 godz. warsztatów dla kobiet Precz ze stereotypem; zrealizowano 80 szkoleń wg indywidualnych potrzeb.

_ AKTYWNY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO

Źródło finansowania:Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1­.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2013 r. ? 31.12.2014 r.
Dla kogo:40 osób (35K, 5M) zamierzających podjąć pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowaniem dzieci z terenu Rzeszowa i gmin sąsiadujących z Rzeszowem (powiat rzeszowski ziemski). Zakłada się, że będą to os. w wieku 21-40 lat, większość przed podjęciem zatrudnienia będzie przebywać na urlopach macierzyńskich/wychowawczych czyli formalnie posiadają status osoby zatrudnionej (70%), pozostałe osoby to os. bezrobotne 15% i nieaktywne zawodowo 15%.
Cel projektu: ułatwienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego 40 osobom z terenu woj. podkarpackiego, podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowaniem dzieci poprzez zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi tj. zapewnienie fachowej opieki nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat przez 20 miesięcy tj. do 31.12.2014 r., utworzenie i wyposażenie nowego żłobka w Rzeszowie do 06.05.2013 r. i zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonego żłobka do 31.12.2014 r.
Rezultaty: 45 osób objęto wsparciem w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi; 40 osób (34K, 6M) zakończyło udział w projekcie, w tym 40 osób (35K, 5M) które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, utworzono 1 żłobek z 27 miejscami dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, łącznie w ramach projektu 48 dzieci (16 dziewczynek, 32 chłopców) zostało objętych opieką w żłobku.

_ AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ

Źródła finansowania: Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2013 r. ? 31.12.2014 r.
Dla kogo: Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18 ? 65 lat, posiadających co najwyżej wykształcenie zasadnicze zawodowe, zamieszkujących na terenie wybranych powiatów województwa opolskiego: brzeskiego, nyskiego lub prudnickiego (w rozumieniu KC).
Cel projektu: celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 54 osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego, z terenów wybranych powiatów województwa opolskiego: brzeskiego, nyskiego lub prudnickiego.

Rezultaty:

Projekt został ukończony przez grupę 57 uczestników (41 kobiet i 16 mężczyzn). Zrealizowano 560 godzin szkoleń komputerowych, 420 godzin szkoleń językowych i 60 godzin szkoleń wg indywidualnych  potrzeb.  Odbyto 222 godziny spotkań z doradca zawodowym, a także 720 godzin spotkań z pośrednikiem pracy.  37 uczestników odbyło staże zawodowe, natomiast 18 osób podjęło zatrudnienie do momentu zakończenia udziału w projekcie.

_ COMETH

Cel projektu:

Projekt ten skupia się na koncepcjach i metodach aktywnej pracy rodzicielskiej w kontekście planowania ścieżki edukacji jak również doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży. Ambicją partnerów z Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Polski (reprezentowanej przez Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie) jest stworzenie sieci kontaktów skutkujących wymianą doświadczeń i wzajemnym czerpaniem z dobrych praktyk opracowanych przez nich w toku prowadzenia działalności społecznej. Wspólne konferencje mają na celu wypracowanie nowych metod pracy z rodzicami, tak, by chętniej angażowali się oni w proces edukacji swoich dzieci, a także rozumieli wagę swojej roli w wyborze ich ścieżki kariery.
Dla kogo: Projekt skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.
Rekrutacja: Projekt edukacyjny/partnerski ? rekrutacja parterów projektu miała miejsce na poziomie Agencji Narodowych na etapie złożenia wniosku przez lidera projektu (ConSol Dortmund gGmbH).
Okres realizacji: 01.08.2012 r. ? 31.07.2014 r.
Tytuł projektu: Concepts and methods of an active parent work from the aspect of a possible education advice and educational planning [CoMeth].

Czytaj więcej

_ USŁUGOWE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Źródło finansowania: Działanie 7.2. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej?, Poddziałanie 7.2.1. ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.08.2012 r. ? 31.07.2014 r.
Dla kogo: 60 osób bezrobotnych (36 kobiet oraz 24 mężczyzn) z terenu województwa podkarpackiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w zakresie świadczenia usług: opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub opieka nad dziećmi, sprzątanie i pielęgnacja ogrodów lub korepetycje. Preferowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne (min. 20 osób) lub nieposiadające wykształcenia średniego (min. 20 osób).
Cel projektu:  pozyskanie zatrudnienia przez 40 uczestników projektu (24 kobiet i 16 mężczyzn) tj. osób bezrobotnych z terenu województwa podkarpackiego będących członkami - założycielami nowoutworzonych spółdzielni socjalnych do 31.07.2014 r.

Czytaj więcej

_ MOJA PIERWSZA PRACA

Źródło finansowania: Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.10.2012 r. ? 31.03.2014 r.
Dla kogo: 80 osób młodych, w wieku 18-24 lata, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze wybranych powiatów województwa podkarpackiego, tj. powiatów niżańskiego, kolbuszowskiego, strzyżowskiego lub lubaczowskiego, w tym: bezrobotni 65 os., nieaktywni zawodowo 15 os.
Cel projektu:  wzrost aktywizacji zawodowej 95% Uczestników Projektu, oraz pozyskanie zatrudnienia przez 40% Uczestników Projektu, w okresie od 01.10.2012r. do 31.03.2014 r.
Rezultaty: liczba osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką: 76, liczba osób, które odczuły wzrost aktywności społeczno-zawodowej: 78, liczba osób, które podjęły pracę na okres 3 miesięcy: 26, liczba osób, które zakończyły udział w IPD zakończonym stworzeniem ścieżki rozwoju zawodowego: 85, liczba osób, które zwiększyły swoją wiedzę na temat rynku pracy i zasad ubiegania się o pracę: 80, liczba osób, które uczestniczyły w min. 1 rozmowie kwalifikacyjnej: 76, liczba osób, które nabyły nowe lub podwyższyły kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych wg indywidualnych potrzeb: 75, liczba osób, które zakończyły szkolenia językowe oraz nabyły/podniosły znajomość jęz. ang.: 38, liczba osób, które zakończyły szkolenia komputerowe oraz nabyły/podniosły umiejętności obsługi komputera: 38, liczba osób, które zdobyły praktyczne doświadczenie dzięki stażom: 73.

_ BĘDĘ WŁASNYM SZEFEM

Źródło finansowania: Działanie 6.2 ?Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.06.2012 r. ? 31.12.2013 r.
Dla kogo: 72 osób (42 kobiet i 30 mężczyzn), w tym: bezrobotnych (42) lub nieaktywnych zawodowo (30), niepełnosprawnych lub po 50 roku życia (36), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz mieszkają na terenie jednego z powiatów woj. małopolskiego: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego ziemskiego.
Cel projektu: rozwój przedsiębiorczości wśród osób z terenu powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego ziemskiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia, pomoc finansowa).
Rezultaty: liczba osób, które zakończyły udział w projekcie: 62, liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje: 59, liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: 59, liczba osób, które otworzyły własną działalność gospodarczą: 59, liczba osób, które ukończyły blok szkoleniowo-doradczy: 72, liczba osób, które nabyły umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej: 72, liczba osób, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe: 59, liczba godzin szkolenia biznesowego "Będę własnym szefem": 240, liczba godzin doradztwa indywidualnego: 720, liczba godzin doradztwa grupowego: 60. 

_ CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Źródła finansowania: Działanie 7.2 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.04.2011 r. ? 31.03.2013 r.
Dla kogo: 60 osób niepełnosprawnych (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku produkcyjnym: 15-64 lata, niezatrudnionych, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu gorlickiego (30 os.) oraz powiatu dąbrowskiego (30 os.) ? tereny wiejskie i miasta do 30 tyś. mieszkańców WM.
Cel projektu: wzrost aktywności zawodowej i społecznej 60 osób niepełnosprawnych (35K, 25M), zamieszkałych na terenie powiatu gorlickiego i dąbrowskiego do III 2013 poprzez kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz staże zawodowe.
Rezultaty: 60 os. (35K, 25M) zakończyło udział w projekcie, uczestnikom udzielono pomocy prawnej i psychologicznej: 58 osobom ? pomocy psychologicznej (400,5 godzin) i 50 osobom ? pomocy prawnej (258 godzin); przeprowadzono 300 godzin doradztwa zawodowego dla 59 uczestników projektu; 57 os. podniosło kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach wg potrzeb; 40 os. podniosło umiejętności z zakresu obsługi komputera; przeprowadzono 200 godzin indywidualnych konsultacji informatycznych; 35 os. zdobyło praktyczne umiejętności zawodowe przez udział w stażach zawodowych (20 osób uczestniczyło w stażach 6-miesięcznych; 15 osób ? w stażach 3 miesięcznych).

_ WARSZTATY "MEMO RISE"

www.memorytraining.b4ngo.pl

Źródło finansowania: Warsztaty Grundtviga realizowane są przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Dla kogo: Warsztat adresowany jest do seniorów w wieku 55+ (osiem osób z krajów unijnych i jedna osoba z Polski) oraz osób młodych w wieku od 18-30 lat (cztery osoby z krajów unijnych i jedna osoba z Polski). Warsztat adresowany jest do osób zainteresowanych trenowaniem swojej pamięci. Uczestnicy powinni sprawnie komunikować się w języku angielskim, gdyż jest to język, w jakim odbędzie się nasz warsztat.
Okres realizacji: 08.10.2012 r. ? 12.10.2012 r.
Cel warsztatów: Warsztat stanowi wzbogacenie oferty edukacyjnej dla seniorów. Koncentruje się na poprawie zdolności pamięciowych, które mają zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Memo Rise jest wyzwaniem edukacyjne dla osób młodych i seniorów. Umożliwi on wspólną naukę i dzielenie się doświadczeniami. Dzięki temu seniorzy i osoby młode zobaczą uniwersalny, niezależny od wieku charakter problemów z zapamiętywaniem. W międzypokoleniowej grupie intensywnie działa zasada modelowania ? jedni uczestnicy uczą się od drugich, bogatych w doświadczenia życiowe i prezentujących inne sposoby myślenia. Dzięki temu młodzi ludzie mogą podążać za starszymi, a starsi za młodymi, co owocuje wieloma, różnorodnymi sposobami podejścia do problemu.
Rezultaty: w opracowaniu.

_ WIEDZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

www.wip-krakow.b4ngo.pl

Źródła finansowania: Poddziałanie 8.2.1 - ?Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.02.2011 r. ? 31.01.2012 r.
Dla kogo: studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci oraz pracownicy naukowych uczelni i jednostek naukowych, zamieszkujący na terenie województwa małopolskiego.
Cel projektu: wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej typu spin off lub out na terenie województwa małopolskiego poprzez szkolenia i doradztwo, rozpropagowanie idei komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz wyposażenie 30 pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów lub studentów w wiedzę i kompetencje potrzebne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Rezultaty: 30 osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out, 30 osób ukończyło szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej, transferu technologii, wyceny wartości niematerialnych, źródeł finansowania oraz pisania biznesplanów, przeprowadzono 16 godz. szkoleń z transferu technologii, przeprowadzono 200 godz. szkoleń z prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzono 32 godz. szkoleń z wyceny wartości niematerialnych, przeprowadzono 48 godz. szkoleń ze źródeł finansowania działalności gospodarczej; przeprowadzono 104 godz. szkoleń z tworzenia biznesplanu, przeprowadzono 180 godz. doradztwa indywidualnego, powstało 30 biznesplanów.

_ JESTEM AKTYWNA!

Źródła finansowania: Działanie 7.2 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej?, Poddziałanie 7.2.1. ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.11.2009 r. ? 31.07.2011 r.
Dla kogo: kobiety pozostające bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich.
Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej min. 64 Uczestniczek Projektu dzięki wyposażeniu ich w kwalifikacje zawodowe potrzebne na lokalnym rynku pracy i odpowiednie kompetencje miękkie.
Rezultaty: 69 kobiet podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, 61 kobiet ukończyło kursy językowe, 53 kobiety ukończyły staże i praktyki zawodowe, 12 kobiet znalazło zatrudnienie, 76 kobiet nabyło umiejętności poruszania się po rynku pracy.

_ CZAS DO PRACY

Źródła finansowania: Działanie 6.1 ?Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie?, Poddziałanie 6.1.1 ?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. ? 30.04.2010 r.
Dla kogo: osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), należące do osób długotrwale bezrobotnych, z terenu powiatu zgierskiego i powiatu m. Łódź.
Cel projektu: wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 60 Uczestników Projektu poprzez: poradnictwo zawodowe, pomoc psychologiczną, grupę wsparcia, szkolenia, staże zawodowe.
Rezultaty: utworzono 60 Indywidualnych Planów Działania, 60 osób uzupełniło i dostosowało do potrzeb rynku pracy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych, 10 osób zdobyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w 6-miesięcznych stażach zawodowych, 5 osób zdobyło zatrudnienie.

_ ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ - ZOSTAŃ GRAFIKIEM KOMPUTEROWYM

Źródła finansowania: Działanie 6.1 ?Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie?, Poddziałanie 6.1.1 ?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. ? 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby bezrobotne w wieku 18-25 lat zamieszkałe na terenie powiatu zgierskiego, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą (w tym osoby długotrwale bezrobotne).
Cel projektu: wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 30 Uczestników Projektu na lokalnym rynku pracy poprzez kompleksową pomoc obejmującą: aktywizację zawodową, szkolenie dostosowane do potrzeb rynku pracy, staże i pośrednictwo pracy.
Rezultaty: 30 osób otrzymało wsparcie w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego; UP uzyskali nowe kwalifikacje w obszarze specjalistycznych umiejętności zawodowych w pracy grafika komputerowego oraz zdobyli praktyczne umiejętności podczas 6-miesięcznych staży zawodowych.

_ NOWA ROLA

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.2 ?Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.11.2008 r. ? 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby odchodzące z rolnictwa zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego.
Cel projektu: dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy 70 mieszkańców woj. wielkopolskiego, poprzez wsparcie uławiające osobom odchodzącym z rolnictwa znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym w postaci usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym Indywidualne Plany Działań) oraz szkoleń przekwalifikowujących.
Rezultaty: w projekcie uczestniczyło 70 osób odchodzących z rolnictwa, które podniosły poziom swoich kwalifikacji; 60 osób wzięło udział w grupowych warsztatach aktywizacji zawodowej, sporządzono IPD dla 70 osób podczas doradztwa indywidualnego; 30 osób zdobyło nowe umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniu komputerowym: ?'ABC obsługi komputera"; 69 osób zdobyło nowe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach wg potrzeb.

_ DRZWI DO SUKCESU

Źródła finansowania: Działanie 6.1 ?Rynek pracy otwarty dla wszystkich?, Poddziałanie 6.1.1. ?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.06.2008 r. ? 29.05.2009 r.
Dla kogo: osoby niepełnosprawne o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, samotne matki, osoby po 45 roku życia ? pozostający bez zatrudnienia z województwa lubelskiego.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu poprzez identyfikację ich potrzeb zawodowych w IPD, warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno - doradcze, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz działania wspierające wolontariat, jako etap przygotowujący do podjęcia pracy.
Rezultaty: przeprowadzono 120 godz. warsztatów psychologicznych dla 60 uczestników, 144 godz. warsztatów aktywizacji zawodowej, 300 godz. indywidualnego doradztwa zawodowego, 80 godzin szkolenia komputerowego; 10 osób nabyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych.

_ POMÓŻ SOBIE BY POMAGAĆ INNYM

Źródła finansowania: Działanie 6.1 ?Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie?, Poddziałanie 6.1.1 ?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. ? 30.04.2009 r.
Dla kogo: osoby bezrobotne z terenu powiatu radomskiego (grodzkiego i ziemskiego), szczególnie osoby po 45 roku życia oraz kobiety.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu w uzyskaniu zatrudnienia.
Rezultaty: 20 osób uczestniczyło w warsztatach aktywizacji zawodowej i interpersonalnych; przeszkolono 20 uczestników do wykonywania zawodu sanitariusza medycznego; 20 osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe.

_ UKRYTE TALENTY

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji w ramach Programu ? Narodowa Agencja Programu ?Młodzież w działaniu".
Okres realizacji: 01.12.2008 r. ? 31.01.2009 r.
Dla kogo: osoby w wieku 18 ? 25 lat z Polski, Niemiec, Łotwy i Słowacji interesujące się fotografią i malarstwem.
Cel projektu: wsparcie rozwoju talentów młodzieży o mniejszych szansach, w tym w szczególności młodzieży z terenów wiejskich, o trudnej sytuacji ekonomicznej oraz wywodzącej się ze środowisk patologicznych, przełamanie barier i stereotypów istniejących wśród młodzieży z Polski, Niemiec, Łotwy i Słowacji, poprzez wspólne poznawanie innych kultur. Projekt miał też na celu zacieśnić więzi między młodzieżą z różnych krajów i środowisk, przez wspólne uczestnictwo w warsztatach oraz podejmowanie wspólnych działań.
Rezultaty: w ramach projektu przeprowadzono wizytę przygotowawczą przedstawicieli organizacji koordynujących projekt z Polski, Łotwy i Słowacji w Rzeszowie; zorganizowano 8-dniową wymianę młodzieży (łącznie 29 osób oraz 3 opiekunów z Polski, Słowacji i Łotwy) w Polsce (Czarna, powiat bieszczadzki); 10 osób uczestniczyło w zajęciach integracyjnych, zajęciach warsztatowych z fotografii i malarstwa, spotkaniach tematycznych, wyjazdach edukacyjnych, debatach oraz wieczorach wielokulturowych.

_ SAMODZIELNIE W PRZYSZŁOŚĆ

Źródło finansowania: Działanie 1.5 ?Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka? Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Okres realizacji: 01.09.2005 r. ? 30.09.2006 r.
Dla kogo: osoby w wieku 15 ? 24 wychowujące się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych z terenu woj. podkarpackiego.
Cel projektu: przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Rezultaty: przeprowadzono zajęcia w 15 placówkach opiekuńczo-wychowawczych, podczas których zrealizowano: 480 godzin szkoleń dla 157 osób z zakresu profilaktyki uzależnień, zagadnień prawnych związanych z usamodzielnianiem się oraz aktywizacji zawodowej; 240 godzin warsztatów dla 157 osób z zakresu komunikacji interpersonalnej, treningu radzenia sobie ze stresem, zarządzania własnym czasem, wzmacniania poczucia własnej wartości, diagnozowania własnych potencjałów i ograniczeń, samooceny preferencji zawodowych; 300 godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Poradnictwo dotyczyło w szczególności opracowania planu aktywności zawodowej i życiowej, analizy planów edukacyjnych, wzmocnienia poczucia własnej wartości, omówienia możliwości korzystania z pomocy instytucji wspierających.

_ BEZ BARIER

Źródło finansowania: ?Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem" PHARE 2003.
Okres realizacji: 01.12.2005 r. ? 30.06.2006 r.
Dla kogo: osoby o lekkim i średnim stopniu niepełnosprawności, ze szczególnym uwzględnieniem osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy, zamieszkujące na terenie woj. podkarpackiego.
Cel projektu: stworzenie szans osobom niepełnosprawnym na integrację społeczną i zawodową poprzez: poradnictwo zawodowe, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, szkolenia zawodowe oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego dzięki szkoleniom w miejscu pracy. Celem projektu było również zaktywizowanie instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi do podejmowania działań poszerzających możliwości ich zatrudnienia.
Rezultaty: z poradnictwa zawodowego skorzystało 49 osób, przeprowadzono 6 tur warsztatów aktywizacji zawodowej dla 11 osób. W ramach dyżurów i spotkań z prawnikiem udzielono porad 11 osobom. W ramach realizacji opracowanych Indywidualnych Planów Działania odbyły się 4 tury szkoleń z zakresu ?ABC Funduszy Europejskich" oraz ?ABC obsługi komputera". Zatrudnienie uzyskało 11 Beneficjentów.

_

DROGOWSKAZ

Źródła finansowania: Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Okres realizacji: 01.07.2005 r. ? 31.12.2005 r.
Dla kogo: bezrobotna młodzież zamieszkująca na terenie woj. podkarpackiego.
Cel projektu: zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, opracowywanie i wdrażanie Indywidualnych Planów Działań, finansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje i organizację szkoleń w miejscu pracy.
Rezultaty: zorganizowano 21 staży zawodowych, 20 beneficjentów projektu uzyskało stałe lub tymczasowe zatrudnienie. Zorganizowano łącznie 4 tury szkolenia z zakresu działalności gospodarczej oraz funduszy europejskich; opracowano 92 Indywidualne Plany Działania; udzielono 50 godzin doradztwa z zakresu rozpoczynania własnej działalności gospodarczej; przeszkolono 100 osób w zakresie aktywnego poszukiwania pracy.

_

POMYŚLNY START

Źródła finansowania: Program PHARE 2002 Spójność Społeczno-Gospodarcza ?Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży? pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Okres realizacji: 08.11.2004 r. ? 31.11.2005 r.
Dla kogo: bezrobotna młodzież z województwa podkarpackiego, która nie ukończyła 26 lat lub 27 w przypadku absolwentów wyższych uczelni.
Cel projektu: zwiększenie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez opracowanie i wdrażanie Indywidualnych Planów Działania, finansowanie szkoleń zawodowych oraz umożliwienie zdobycia praktycznego doświadczenia zawodowego.
Rezultaty: zorganizowano 96 staży zawodowych, po zakończeniu, których 50 osób znalazło zatrudnienie stałe lub tymczasowe. Sporządzono 195 Indywidualnych Planów Działania. 131 osób zostało przeszkolonych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Ponadto zorganizowano łącznie 4 tury szkoleń: z zakresu funduszy europejskich oraz rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej.

NASZE DOŚWIADCZENIE

EDUKACJA

W ramach tego obszaru dostarczamy umiejętności, wiedzę i informacje - najważniejsze czynniki kształtujące aktywność społeczną oraz wspomagające rozwój gospodarczy. Od 2005 r. posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr rejestrowy 2.18/00109/2005), a od 2011 r. prowadzimy Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego.

zobacz więcej

RYNEK PRACY

Prowadzimy Agencję Zatrudnienia w zakresie pośrednictwa pracy na terenie RP, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego. Podejmujemy aktywne działania w obszarze rynku pracy i zatrudnienia. Śledzimy rynkowe trendy i dostosowujemy do nich nasze działania.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS