Wsparcie dla biznesu

NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   Zrealizowane
_Paszport do eksportu - Rozpoczęcie działalności eksportowej poprzez wdrożenie Programu Rozwoju Eksportu przez Stowarzyszenie B-4

Źródło finansowania:

6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu.

Dla kogo:

przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty zagraniczne zainteresowane współpracą w ramach świadczonych przez Stowarzyszenie B-4 usług.

Okres realizacji:

01.06.2015r. ? 31.12.2015r.

Cele projektu:

poszerzenie obszaru działania, wzrost poziomu sprzedaży oraz dywersyfikacja ryzyka, związanego z nasyceniem rynku krajowego. Poprzez działalność eksportową Wnioskodawca zamierza wzmocnić swój potencjał, nawiązać relacje biznesowe oraz przyczynić się do promocji gospodarki polskiej na obszarze takich krajów jak Chorwacja (główny rynek docelowy, planowanych jest łącznie 8 wizyt studyjnych w tym kraju), Czarnogóra (2 wizyty studyjne), Mołdawia (2 wizyty studyjne) i Serbia (2 wizyty studyjne). W ramach działań projektowych podejmowane są następujące działania: wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych (w tym zakup baz danych, podróże służbowe, badania rynkowe i marketingowe) i doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej (w tym opracowanie optymalnej strategii finansowania, wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł i rekomendacja źródeł finansowania), organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

_ AUDYT, RACHUNKOWOŚĆ, CONTROLLING - SZKOLENIA NA MIARĘ POTRZEB DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

www.audyt.b4ngo.pl

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie luki kompetencyjnej poprzez wzrost poziomu kwalifikacji, wiedzy i umiejętności kadr 80 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami z obszaru audytu wewnętrznego i zagadnień finansowo-księgowych, tj. 90% Uczestników Projektu (108 osób, w tym 76 kobiet i 32 mężczyzn) do 30.06.2015 r.

Grupa docelowa Projektu:

Grupę docelową Projektu stanowi kadra 80 MMŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 120 osób (84 kobiet, 36 mężczyzn), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy), w tym właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP, wykonujących pracę w jednostce na terenie województwa podkarpackiego.
Okres realizacji projektu: 01.04.2014 r. ? 30.06.2015 r.

Rekrutacja:

V ? VI 2014 r.

Czytaj więcej

_ SZKOLENIA I DORADZTWO DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

www.turystyka.b4ngo.pl

Źródło finansowania: Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:  01.04.2014 r. ? 30.06.2015 r.
Dla kogo: Kadra 80 MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z branży turystycznej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 350 osób (140K, 210M), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy), w tym kadry zarządzającej MMŚP, wykonujących pracę w jednostce na terenie województwa podkarpackiego. Projekt skierowany jest do osób, tj.: a. kelnerzy i barmani oraz pracownicy mający pracować na tych stanowiskach, b. właściciele i kadra zarządzająca.
Cel projektu: wzmocnienie potencjału 80 MMŚP z branży turystycznej w województwie podkarpackim, poprzez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 350 pracowników, w tym kadry zarządzającej z zakresu : kelner, barman barista, barman mixer, i z zakresu zarządzania poprzez wdrożenie narzędzi do zarządzania oraz przygotowania do kategoryzacji.
Rezultaty: 210 osób nabyło wiedze i umiejętności w zawodzie kelnera, 210 nabyło wiedze i umiejętności w zawodzie barmana baristy, 50 osób nabyło zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zawodzie barmana mixera, 30 osób podwyższyło swoja wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania gastronomią, 30 osób podwyższyło swoja wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w hotelarstwie. Również w 21 firmach wdrożono narzędzia do zarządzania w gastronomii, w 10 dokonano wdrożenia narzędzi do zarządzania w hotelarstwie oraz 10 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie w zakresie dostosowania się do kategoryzacji obiektów. 

_ UPRAWNIENIA DLA KADR W BRANŻY LOTNICZEJ

www.kadrywlotnictwie.b4ngo.pl

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.07.2013 r. ? 30.06.2015 r.

Dla kogo:

pracujące/prowadzące działalność gospodarczą osoby dorosłe, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału kompetencyjnego 18 MŚP z WP w branży  lotniczej lub okołolotniczej poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji kadr.

Rezultaty:

Kadra 29 MŚP podniosła swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie oraz uzyskała uprawnienia lotnicze.

_ SZKOLENIA NA MIARĘ OCZEKIWAŃ

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:  01.09.2014 r. ? 30.04.2015 r.
Dla kogo: kadry 2 MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego ? pracownicy (wg KP) i kadry zarządzające, tj. 55 osób (29K, 26M), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i wykonujących pracę na terenie województwa łódzkiego.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji - poziomu wiedzy i umiejętności kadr firm R.S. Trading Lachowscy S.C. i Dux Company Piotr Jędrzejczyk, tj. 2 MMŚP z województwa łódzkiego dla polepszenia pozycji rynkowej firm dzięki uczestnictwu w szkoleniach i doradztwie w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami 100% UP, tj. 55 os. do 30.04.2015 r..
Rezultaty: 2 przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym 1 mikro, 1 średnie); 2 przedsiębiorstwa MMŚP, których sytuacja rynkowa uległa poprawie; 55 pracujących osób dorosłych (36K, 19M), które zakończyły udział w projekcie; 55 pracujących osób dorosłych (36K, 19M), które podniosły poziom wiedzy i umiejętności w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami; 42 osoby (27K, 15M), które podniosły poziom wiedzy i umiejętności z zakresu sprzedaży i negocjacji; 2 osoby (2M), którzy podnieśli poziom wiedzy i umiejętności z zakresu IT oraz emisji głosu; 33 osoby (20K, 13M), które podniosły swoją wiedzę i umiejętności w trakcie doradztwa i coachingu; przeprowadzono 192 godziny szkolenia "Skuteczny sprzedawca", 32 godziny szkolenia "Profesjonalny negocjator", 128 godzin szkolenia "Reklama w Internecie", zlecono i rozliczono szkolenia:" Grafika komputerowa", "Adobe After Effects dla zaawansowanych", "Emisja głosu", "Bezpieczeństwo aplikacji internetowych dla zaawansowanych", "Standard HL7 w kontekście spełniania wymogów związanych z interoperacyjnością systemów informatycznych ochrony zdrowia", "Infrastruktura systemów o wysokiej wydajności", zrealizowano 344 godzin coachingu, 56 godzin doradztwa. 

_ PROFESJONALNY PRACOWNIK SEKRETARIATU WIZYTÓWKĄ NOWOCZESNEJ FIRMY 

Źródła finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.12.2011 r. ? 31.12.2012 r.
Dla kogo: 80 (68 kobiet i 12 mężczyzn) pracujących osób dorosłych (pow. 18 r.ż. z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach poza godzinami i miejscem pracy, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych w zakresie pracy w sekretariacie, zamieszkujące lub pracujące na terenie woj. łódzkiego (w rozumieniu KC).
Cel projektu: nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie przez 80 os. (68 kobiet i 12 mężczyzn, w tym 30% osób powyżej 50 roku życia) pracujących z terenu woj. łódzkiego kwalifikacji zawodowych z zakresu pracy w sekretariacie, które ułatwiają odnalezienie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Rezultaty: 80 os. ( w tym 24 os. w wieku pow. 50 r.ż.) zakończyło udział w projekcie, 80 os. ukończyło szkolenie ?Nowoczesny pracownik sekretariatu? oraz szkolenia komputerowe, 60 os. ukończyło szkolenie z języka angielskiego. Zrealizowano 384 godz. szkolenia ?Nowoczesny pracownik sekretariatu?, 640 godz. szkoleń komputerowych oraz 600 godz. szkoleń językowych.

_ UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA IDEI MENTORINGU W BIZNESIE NA LUBELSZCZYŹNIE I PODKARPACIU

www.mentoringwbiznesie.pl

Źródła finansowania: Działanie 2.2 ?Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr?, Poddziałanie 2.2.1. ?Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.06.2011 r. ? 30.11.2012 r.
Dla kogo: Osoby z woj. lubelskiego i podkarpackiego, w tym: przedsiębiorcy MMŚP, młodzi przedsiębiorcy na etapie start-up, osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, przedsiębiorcze kobiety. Pośrednio przedstawiciele IOB, pracownicy NGO działający na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele administracji samorządowej.
Cel projektu: Upowszechnienie i udostępnienie mentoringu jako instrumentu wsparcia przedsiębiorczości w regionach lubelskim i podkarpackim.
Rezultaty: 18 uczestników projektu otrzymało wsparcie w zakresie mentoringu grupowego, 9 uczestników projektu otrzymało wsparcie w zakresie mentoringu indywidualnego, zorganizowano 6 otwartych spotkań informacyjnych, wśród 60 instytucji z terenu województwa podkarpackiego rozpowszechniono publikację pod tytułem: ?Mentoring? To takie proste! Raport Dobrych Praktyk z realizacji projektu Upowszechnienie i promocja idei mentoringu w biznesie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu?,  przeprowadzono kampanię promującą ideę mentoringu w biznesie w podkarpackich mediach.

_ ZOSTAŃ AUDYTOREM WEWNĘTRZNYM - MIĘDZYNARODOWE KWALIFIKACJE CIA W ZACHODNIOPOMORSKIM

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe, zamieszkałe i zatrudnione na terenie woj. zachodniopomorskiego; posiadające wykształcenie wyższe i minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w audycie wewnętrznym.
Okres realizacji: 01.07.2011 r. ? 31.07.2012 r.
Cel projektu: poprawa potencjału kompetencyjnego kadr z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorców z zakresu audytu oraz umożliwienie im zdobycia międzynarodowego certyfikatu CIA.
Rezultaty: 60 osób przystąpiło do minimum dwóch części egzaminu CIA, przeprowadzono 600  godzin szkoleń oraz 300 godzin doradztwa indywidualnego.

_ KONTROLA FINANSOWA I AUDYT WEWNĘTRZNY - KADRY WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2010 r. ? 30.06.2011 r.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa małopolskiego.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 80 pracujących osób dorosłych z terenu województwa małopolskiego, z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej.
Rezultaty: 80 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej; wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu CGAP.

_ BUDUJ LUBELSKIE - PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR REGIONU

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.10.2009 r. ? 30.06.2011 r.
Dla kogo: dorosłe osoby pracujące w branży budowlanej i inwestycyjnej z terenu woj. lubelskiego.
Cel projektu: zwiększenie na regionalnym rynku pracy liczby pracowników posiadających kwalifikacje i wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów realizacji inwestycji budowlanych oraz umiejętności pozyskania funduszy na ich realizację.
Rezultaty: 120 pracujących osób dorosłych podniosło poziom swoich kwalifikacji zawodowych, w tym: 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu prowadzenia, nadzorowania oraz rozliczania kontraktów zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC; 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania projektami metodą IPMA; 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu możliwości finansowania działań inwestycyjnych oraz sporządzania studiów wykonalności uczestnika.

_ WWW.ŁÓDZKIE.K@DRY

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.03.2009 r. ? 31.08.2010 r.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa łódzkiego.
Cel projektu: podniesienie oraz dostosowanie, do potrzeb regionalnej gospodarki, kwalifikacji i umiejętności min. 60 osób dorosłych z terenu województwa łódzkiego.
Rezultaty: 60 osób otrzymało wsparcie w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego; 60 osób ukończyło specjalistyczne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystywania komputera w biznesie.

_ MEDIA PLUS - SZKOLENIA DLA BRANŻY MEDIALNEJ I REKLAMOWEJ

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.02.2009 r. ? 31.05.2010 r.
Dla kogo: osoby pracujące w branży medialnej i reklamowej w woj. lubelskim.
Cel projektu: kompleksowe wsparcie 80 osób pracujących w branży medialnej i reklamowej w woj. lubelskim w rozwijaniu kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i językowych.
Rezultaty: 70 osób wzmocniło swoje kompetencje interpersonalne; 80 osób wzmocniło swoje postawy komunikatywne, otwarte na kontakt z drugim człowiekiem oraz nauczyło się, jak łatwo nawiązywać kontakty zawodowe, a także poprawiło swoje umiejętności współdziałania w grupie. 47 osób ukończyło kurs języka angielskiego; 8 osób ukończyło kurs języka rosyjskiego; 15 osób ukończyło kurs języka hiszpańskiego; 69 osób przystąpiło do egzaminu TELC. 13 osób nabyło umiejętności modulowania głosu; 15 osób nabyło umiejętności profesjonalnych wystąpień przed kamerą; 10 osób nabyło umiejętności redagowania artykułów i innych form pisanych. 8 osób nabyło umiejętności tworzenia atrakcyjnych kampanii medialnych i internetowych; 14 osób nabyło umiejętności konstruowania strategii marketingowych oraz innych umiejętności z zakresu marketingu i budowania marki; 20 osób zapoznało się z psychologicznymi aspektami oddziaływania mediów; 15 osób przełamało strach związany z wystąpieniami publicznymi; 13 osób poprawiło swój głos - jego siłę, dykcję oraz poprawność wypowiedzi; 70 osób podwyższyło swoją samoocenę i wiarę we własne siły, zwiększyło ambicje zawodowe i chęć kształcenia ustawicznego oraz zwiększyło swoją konkurencyjność i atrakcyjność dla pracodawców.

_ ŚCIEŻKI WIEDZY - PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.12.2008 r. ? 30.04.2010 r.
Dla kogo: osoby pracujące w branży turystyczno-hotelarskiej w woj. podkarpackim.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu w rozwijaniu kompetencji zawodowych i językowych poprzez kompleksowe szkolenia, łączące w sobie uzupełniającą się wiedzę zawodową i językową, teoretyczną i praktyczną - niezbędną w codziennej pracy BO i zapewniającą osiągnięcie wysokiej skuteczności projektu.
Rezultaty: objęto wsparciem szkoleniowo-doradczym 336 osób pracujących w branży turystyczno-hotelarskiej; 57 osób podniosło swoje kompetencje językowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach językowych; 280 osób podniosło wiedzę z zakresu podstaw ratownictwa medycznego, korzystania z funduszy UE, wykorzystania ICT w turystyce poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych; 66 osób zwiększyło swoje umiejętności interpersonalne przez uczestnictwo w treningach interpersonalnych i wizerunkowych.

_ SZANSA DLA MŁODYCH - SPECJALIŚCI E-BIZNESU

Źródła finansowania: Działanie 6.1 ?Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie?, Poddziałanie 6.1.1 ?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. ? 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby do 25 roku życia z terenu województwa mazowieckiego, pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy).
Cel projektu: dostosowanie kwalifikacji Uczestników Projektu, do potrzeb regionalnego rynku pracy, poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci bezpłatnych szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i e-biznesu, treningu interpersonalnego i pośrednictwa pracy.
Rezultaty: 72 osoby ukończyły specjalistyczne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystywania komputera w biznesie, 10 osób nabyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych.

_

PROCEDURY KONTRAKTOWE FIDIC SZANSĄ NA LEPSZE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE

Źródło finansowania: Działanie 2.1 ?Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnych rynków pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie? Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
Okres realizacji: 01.10.2006 r. ? 29.02.2007 r.
Dla kogo: dorosłe osoby pracujące chcące w czasie wolnym od pracy podnosić swoje kwalifikacje.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji w zakresie warunków kontraktowych FIDIC osób pracujących.
Rezultaty: zrealizowano trzy edycje szkoleń obejmujących 106 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz indywidualne doradztwo. Podczas szkoleń uczestnikom została przekazana ogólna i szczegółowa wiedza z zakresu warunków kontraktowych FIDIC.

NASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 aktywnie wspiera przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy, poprzez m.in.:

usługi doradcze i szkoleniowe dla przedsiębiorstw w ramach sieci Krajowego Systemu Usług dla MŚP. W ciągu zaledwie nieco ponad roku od uzyskania wpisu do prowadzonego rejestru KSU (nr 09/24/2013/417) tj. od września 2013 do grudnia 2014 zrealizowaliśmy dla MŚP szereg działań.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS