Badania, rozwój, innowacje

NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   Zrealizowane
_ PROGRAM ROZWOJU PODKARPACKIEGO POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO. ETAP II

www.klasterlotniczy.pl

Źródła finansowania:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet V Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Dla kogo:

przedsiębiorstwa działające w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego.

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego - Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, w branży lotniczej i okołolotniczej i powiązań miedzy nimi, poprzez zakup infrastruktury przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym, a także wzmocnienie powiązań miedzy tymi przedsiębiorstwami a sferą nauki.

Kwota dofinansowania: 10 302 090,00 zł

Czytaj więcej

_ AUDYT, RACHUNKOWOŚĆ, CONTROLLING - SZKOLENIA NA MIARĘ POTRZEB DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

www.audyt.b4ngo.pl

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie luki kompetencyjnej poprzez wzrost poziomu kwalifikacji, wiedzy i umiejętności kadr 80 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami z obszaru audytu wewnętrznego i zagadnień finansowo-księgowych, tj. 90% Uczestników Projektu (108 osób, w tym 76 kobiet i 32 mężczyzn) do 30.06.2015 r.

Okres realizacji:

01.04.2014 r. ? 30.06.2015 r.

Grupa docelowa Projektu:

Grupę docelową Projektu stanowi kadra 80 MMŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 120 osób (84 kobiet, 36 mężczyzn), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy), w tym właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP, wykonujących pracę w jednostce na terenie województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej

_ PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.09.2014 r. ? 30.06.2015 r.

Dla kogo:

Kadry 62 MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego i jednocześnie działających w branży budowlanej, tj. 120 pełnoletnich osób (11K, 109 M) pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) pracujących na terenie woj. dolnośląskiego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

Cel projektu:

Podniesienie poziomu kwalifikacji kadr 60 MMŚP z branży budowlanej z woj. dolnośląskiego dla grupy 120 osób (10K, 110M), rekrutujących się z tych firm do 06.2015 r. 

Rezultaty:

Przeprowadzono 160 godz. szkolenia instalatorskiego Fotowoltaika, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Kolektory słoneczne, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Pompy ciepła, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Rekuperacja - 120 osób ukończyło szkolenia instalatorskie. Zrealizowano 160 szkoleń wg potrzeb. Pracownicy 62 przedsiębiorstw nabyli wiedzę praktyczną z zakresu budownictwa ekologicznego. 120 osób uzyskało certyfikaty, potwierdzające nabycie uprawnień zawodowych. Pracownicy 62 przedsiębiorstw nabyli uprawnienia związane z montażem instalacji proekologicznych.

_ UPRAWNIENIA DLA KADR W BRANŻY LOTNICZEJ

www.kadrywlotnictwie.b4ngo.pl

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.07.2013 r. ? 30.06.2015 r.

Dla kogo:

pracujące/prowadzące działalność gospodarczą osoby dorosłe, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału kompetencyjnego 18 MŚP z WP w branży  lotniczej lub okołolotniczej poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji kadr.

Rezultaty:

Kadra 29 MŚP podniosła swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie oraz uzyskała uprawnienia lotnicze.

_ WZMACNIANIE PARTNERSTWA POLSKO-CHORWACKIEGO POPRZEZ REALIZACJĘ DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWOJU I WSPÓŁPRACY W OBSZARZE INNOWACYJNYCH DZIEDZIN GOSPODARKI

www.polskochorwackiepartnerstwo.b4ngo.pl

Źródło finansowania:

III nabór Study Tour, Działanie 5 Fundusze Grantowe, Projekt ?Alpejsko-Karpacki Most Współpracy? dofinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Okres realizacji:

01.02.2015 r. ? 30.04.2015 r.

Dla kogo:

przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie woj. podkarpackiego w obszarach innowacyjnych gałęzi gospodarki: lotnictwa lekkiego i ultralekkiego, odnawialnych źródeł energii oraz IT.

Cel projektu:

wsparcie przedsiębiorców z terenu Podkarpacia operujących w obszarze innowacyjnych dziedzin gospodarki w procesie nawiązywania bezpośrednich kontaktów partnerskich z podmiotami z terenu Chorwacji w terminie do 30.04.2015 r.

Rezultaty projektu:

W ramach projektu odbyły się trzy pięciodniowe wizyty studyjne, poprzedzone czterodniową wizytą przygotowawczą, podczas której nawiązane zostały partnerstwa z lokalnymi organizacjami otoczenia biznesu. Wizyta przygotowawcza przedstawicieli B-4 umożliwiła stworzenie gruntu do sprawnej realizacji projektu w Chorwacji. W skład każdej z trzech wizyt studyjnych, które zorganizowane zostały w ramach projektu, wchodziły konferencja biznesowa, rozmowy B2B dla zainteresowanych podmiotów oraz wizyta gości z Polski w firmach chorwackich. W ramach działań projektowych odbyły się także akcje promocyjne dotyczące projektu. W rezultacie podjętych działań projektowych nawiązane zostały długoterminowe partnerstwa biznesowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi z terenu Podkarpacia oraz firmami chorwackimi.

_ HIGH-TECH KADRA DLA MŚP

www.high-tech.b4ngo.pl

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:  01.08.2013 r. ? 28.02.2015 r.
Dla kogo: pracujące/prowadzące działalność gospodarczą osoby dorosłe, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.
Cel projektu: wzmocnienie potencjału kompetencyjnego kadry MŚP z województwa podkarpackiego poprzez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania obsługi urządzeń high-tech, w tym komputerów i oprogramowania.
Rezultaty: kadra 125 MŚP, tj. 322 osoby podniosły swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania obsługi urządzeń high-tech, w tym komputerów i oprogramowania.

_ EKO INSTALACJE

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

 01.01.2014 r. ? 30.11.2014 r.

Dla kogo:

Kadry 60 mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność w obszarze budownictwa proekologicznego, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. małopolskiego  i jednocześnie działających w branży budowlano-montażowej tj. 120 osób (10K, 110M) przedsiębiorców i pracowników/ic w rozumieniu Kodeksu Pracy prowadzących działalność gospodarczą/pracujących na terenie woj. małopolskiego. Projekt skierowany do pełnoletnich osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze woj. małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Co najmniej 20% (24 os.) stanowić będą osoby o co najwyżej średnim wykształceniu.

Cel projektu:

Podniesienie poziomu kwalifikacji Uczestników Projektu rekrutujących się z małych, mikro i średnich przedsiębiorstw z branży budowlano-montażowej z województwa małopolskiego z zakresu budownictwa ekologicznego do 11.2014 r.

Rezultaty:

71 przedsiębiorstw objęto wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych; 120 pracujących osób dorosłych (7K, 113M) zakończyło udział w projekcie, w tym 16 os. (16M) w wieku powyżej 50 roku życia; projekt zakończyły 92 os. (2K, 90M) o niskich kwalifikacjach; 120 os. (7K, 113M) ukończyło szkolenie Budownictwo ekologiczne oraz szkolenia instalatorskie; 120 os. (7K, 113M) uzyskało certyfikaty potwierdzające nabycie uprawnień zawodowych; przeprowadzono 96 godz. szkolenia Budownictwo ekologiczne; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Fotowoltaika; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Kolektory słoneczne; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Pompy ciepła; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Rekuperacja; zrealizowano 120 szkoleń podwyższających uprawnienia wg potrzeb; przeprowadzono 120 egzaminów zewnętrznych w ramach szkoleń z zakresu dostosowania uprawnień zawodowych; 120 os. uzyskało świadectwa kwalifikacyjne.

_ INNOWACJE ORGANIZACYJNE

Źródła finansowania: Działanie 8.2 ?Transfer wiedzy?, Poddziałanie 8.2.1 ?Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2013 r. ? 31.10.2014 r.
Dla kogo: min. 8 MŚP z branż: biotechnologia, mechatronika i ICT/nowe media, energetyka, włókiennictwo i odzież, owoce i warzywa z województwa łódzkiego.
Cel projektu: za główny cel projektu przyjęto przygotowanie min. 8 MŚP z branż: biotechnologia, mechatronika i ICT/nowe media, energetyka, włókiennictwo i odzież, owoce i warzywa z woj. łódzkiego do wprowadzenia innowacji procesowych poprzez kompleksowe szkolenie 96 Uczestników projektu, rekrutujących się z tych przedsiębiorstw oraz przygotowanie indywidualnych dokumentacji przedsięwzięć do wdrożenia. Ponadto za cele szczegółowe obrano: nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacji procesowych przez 96 Uczestników; nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami przez 60 Uczestników projektu; przygotowanie do wdrożenia innowacji w min. 8 MŚP poprzez doradztwo.
Rezultaty:  liczba osób, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym: 95; liczba MŚP, dla których została przygotowana dokumentacja przedsięwzięcia do wdrożenia: 32; liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniach: 96; liczba osób, które przystąpiły do egzaminu IPMA (poziom D): 20; liczba osób, które zdobyły certyfikat IPMA (poziom D): 8; liczba osób, które przystąpiły do egzaminu PRINCE2 (poziom Foundation): 40; liczba osób, które zdobyły certyfikat PRINCE2 (poziom Foundation): 24; liczba przedsiębiorstw dla których została opracowana dokumentacja do wdrożenia innowacji: 32; liczba osób, które ukończyły doradztwo: 52. 

_ EKOLOGICZNE, PNEUMATYCZNE SYSTEMY NAPĘDOWE W LOTNICTWIE ULTRALEKKIM

www.klasterlotniczy.pl

Okres realizacji:

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2013 r. Stowarzyszenie B-4 realizowało projekt dla Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego ?Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim?.

Źródła finansowania:Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet V Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
Dla kogo: przedsiębiorstwa działające w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego.
Cel projektu:Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w porozumieniu (klastrze), w branży lotniczej, okołolotniczej i powiązań między nimi, poprzez: zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej i przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym, budowę hali do celów badawczo-rozwojowych i przemysłowych, wzmocnienie powiązań między tymi przedsiębiorstwami a sferą nauki.
Kwota dofinansowania:  9 911 600,00  zł

Czytaj więcej

_ BUDUJ LUBELSKIE - PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR REGIONU

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.10.2009 r. ? 30.06.2011 r.
Dla kogo: dorosłe osoby pracujące w branży budowlanej i inwestycyjnej z terenu woj. lubelskiego.
Cel projektu: zwiększenie na regionalnym rynku pracy liczby pracowników posiadających kwalifikacje i wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów realizacji inwestycji budowlanych oraz umiejętności pozyskania funduszy na ich realizację.
Rezultaty: 120 pracujących osób dorosłych podniosło poziom swoich kwalifikacji zawodowych, w tym: 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu prowadzenia, nadzorowania oraz rozliczania kontraktów zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC; 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania projektami metodą IPMA; 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu możliwości finansowania działań inwestycyjnych oraz sporządzania studiów wykonalności uczestnika.

_ WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC - ŚWIĘTOKRZYSKIE KADRY

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.06.2008 r. ? 30.04.2009 r.
Dla kogo: osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy chciały nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności.
Cel projektu: wzrost kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących, które z własnej inicjatywy chcą rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy.
Rezultaty: 60 osób podniosło poziom wiedzy z zakresu przeprowadzania, nadzorowania oraz rozliczania kontraktów zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

NASZE DOŚWIADCZENIE

B-4 jest inicjatorem powstania oraz koordynatorem działającego od 2008 r. Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego (PPK), zrzeszającego 39 podmiotów z Polski i zagranicy.

zobacz więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS