Projekty zrealizowane

NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   Zrealizowane
_ PROGRAM ROZWOJU PODKARPACKIEGO POWIĄZANIA KOOPERACYJNEGO. ETAP II

www.klasterlotniczy.pl

Źródła finansowania:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet V Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Dla kogo:

przedsiębiorstwa działające w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego.

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego - Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, w branży lotniczej i okołolotniczej i powiązań miedzy nimi, poprzez zakup infrastruktury przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym, a także wzmocnienie powiązań miedzy tymi przedsiębiorstwami a sferą nauki.

Kwota dofinansowania: 10 302 090,00 zł

Czytaj więcej

_Dojrzali w pracy

Źródło finansowania:

Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.04.2014 r. ? 30.09.2015 r.

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do 40 osób (20 kobiet i 20 mężczyzn) mieszkańców powiatów kutnowskiego i tomaszowskiego, w tym: 32 (16 kobiet, 16 mężczyzn) osób bezrobotnych, 8 (4 kobiety, 4 mężczyzn) osób nieaktywnych zawodowo.

Cel projektu:

Celem Projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej 90% Uczestników Projektu tj. pozostających bez zatrudnienia osób po 50 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu kutnowskiego lub powiatu tomaszowskiego, w tym zdobycie zatrudnienia przez minimum 35% Uczestników Projektu (14 osób) do 3 miesięcy od zakończeniu udziału w Projekcie. Zadania zmierzające do realizacji celu będą prowadzone do dnia 30.06.2015 r.

Czytaj więcej

_ ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.2 ?Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.02.2014 r. ? 31.07.2015 r.

Dla kogo:

50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Cel projektu:

aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj.50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia do 31.07.2015 r.

Rezultaty:

50 osobom opracowano Indywidualny Plan Działania; 49 osób uczestniczyło w szkoleniu motywacyjnym, doradztwie zawodowym i poradnictwie psychologicznym; 49 osób wykazuje przygotowanie się do nowej sytuacji zawodowej; 39 osób uczestniczyło w szkoleniu i doradztwie biznesowym (ścieżka B); 39 osób nabyło umiejętność prowadzenia własnej działalności gospodarczej (ścieżka B); 31 osób otrzymało środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (ścieżka B); 31 osobom przyznano i wypłacono podstawowe wsparcie pomostowe (ścieżka B); 24 osobom przyznano i wypłacono przedłużone wsparcie pomostowe (ścieżka B); 9 osób skorzystało z pośrednictwa pracy (ścieżka A); 9 osób uzyskało min. 5 ofert pracy (ścieżka A); 8 osób uczestniczyło w szkoleniach wg potrzeb (ścieżka A); 6 osób zakończyło 6-miesięczne staże (ścieżka A).

_ AUDYT, RACHUNKOWOŚĆ, CONTROLLING - SZKOLENIA NA MIARĘ POTRZEB DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

www.audyt.b4ngo.pl

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie luki kompetencyjnej poprzez wzrost poziomu kwalifikacji, wiedzy i umiejętności kadr 80 mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw województwa podkarpackiego w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami z obszaru audytu wewnętrznego i zagadnień finansowo-księgowych, tj. 90% Uczestników Projektu (108 osób, w tym 76 kobiet i 32 mężczyzn) do 30.06.2015 r.

Okres realizacji:

01.04.2014 r. ? 30.06.2015 r.

Grupa docelowa Projektu:

Grupę docelową Projektu stanowi kadra 80 MMŚP (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 120 osób (84 kobiet, 36 mężczyzn), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy), w tym właścicieli i kadry zarządzającej MMŚP, wykonujących pracę w jednostce na terenie województwa podkarpackiego.

Czytaj więcej

_ PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W BUDOWNICTWIE

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.09.2014 r. ? 30.06.2015 r.

Dla kogo:

Kadry 62 MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego i jednocześnie działających w branży budowlanej, tj. 120 pełnoletnich osób (11K, 109 M) pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej) pracujących na terenie woj. dolnośląskiego oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego.

Cel projektu:

Podniesienie poziomu kwalifikacji kadr 60 MMŚP z branży budowlanej z woj. dolnośląskiego dla grupy 120 osób (10K, 110M), rekrutujących się z tych firm do 06.2015 r. 

Rezultaty:

Przeprowadzono 160 godz. szkolenia instalatorskiego Fotowoltaika, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Kolektory słoneczne, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Pompy ciepła, 160 godz. szkolenia instalatorskiego Rekuperacja - 120 osób ukończyło szkolenia instalatorskie. Zrealizowano 160 szkoleń wg potrzeb. Pracownicy 62 przedsiębiorstw nabyli wiedzę praktyczną z zakresu budownictwa ekologicznego. 120 osób uzyskało certyfikaty, potwierdzające nabycie uprawnień zawodowych. Pracownicy 62 przedsiębiorstw nabyli uprawnienia związane z montażem instalacji proekologicznych.

_ Skutecznie i profesjonalnie ? przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji:

01.06.2017 r. - 31.05.2018 r.

Realizatorzy:

Lubelska Fundacja Rozwoju (Lider projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem B-4

Dla kogo:

W projekcie może wziąć udział 112 osób (79K, 33M), które na dzień kwalifikacji do projektu są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:
- zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
- są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

Czytaj więcej

_ SZKOLENIA I DORADZTWO DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

www.turystyka.b4ngo.pl

Źródło finansowania:Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw  w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:01.04.2014 r. ? 30.06.2015 r.
Dla kogo:Kadra 80 MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) z branży turystycznej, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa podkarpackiego, tj. 350 osób (140K, 210M), pracowników (w rozumieniu Kodeksu Pracy), w tym kadry zarządzającej MMŚP, wykonujących pracę w jednostce na terenie województwa podkarpackiego. Projekt skierowany jest do osób, tj.: a. kelnerzy i barmani oraz pracownicy mający pracować na tych stanowiskach, b. właściciele i kadra zarządzająca.
Cel projektu:wzmocnienie potencjału 80 MMŚP z branży turystycznej w województwie podkarpackim, poprzez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności 350 pracowników, w tym kadry zarządzającej z zakresu: kelner, barman barista, barman mixer, i z zakresu zarządzania poprzez wdrożenie narzędzi do zarządzania oraz przygotowania do kategoryzacji.
Rezultaty:210 osób nabyło wiedze i umiejętności w zawodzie kelnera, 210 nabyło wiedze i umiejętności w zawodzie barmana baristy, 50 osób nabyło zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zawodzie barmana mixera, 30 osób podwyższyło swoja wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania gastronomią, 30 osób podwyższyło swoja wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w hotelarstwie. Również w 21 firmach wdrożono narzędzia do zarządzania w gastronomii, w 10 dokonano wdrożenia narzędzi do zarządzania w hotelarstwie, oraz 10 przedsiębiorstw otrzymało wsparcie w zakresie dostosowania się do kategoryzacji obiektów. 

_Paszport do eksportu - Rozpoczęcie działalności eksportowej poprzez wdrożenie Programu Rozwoju Eksportu przez Stowarzyszenie B-4

Źródło finansowania:

6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1: Paszport do eksportu.

Dla kogo:

przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty zagraniczne zainteresowane współpracą w ramach świadczonych przez Stowarzyszenie B-4 usług.

Okres realizacji:

01.06.2015r. ? 31.12.2015r.

Cele projektu:

poszerzenie obszaru działania, wzrost poziomu sprzedaży oraz dywersyfikacja ryzyka, związanego z nasyceniem rynku krajowego. Poprzez działalność eksportową Wnioskodawca zamierza wzmocnić swój potencjał, nawiązać relacje biznesowe oraz przyczynić się do promocji gospodarki polskiej na obszarze takich krajów jak Chorwacja (główny rynek docelowy, planowanych jest łącznie 8 wizyt studyjnych w tym kraju), Czarnogóra (2 wizyty studyjne), Mołdawia (2 wizyty studyjne) i Serbia (2 wizyty studyjne). W ramach działań projektowych podejmowane są następujące działania: wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych (w tym zakup baz danych, podróże służbowe, badania rynkowe i marketingowe) i doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej (w tym opracowanie optymalnej strategii finansowania, wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł i rekomendacja źródeł finansowania), organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Czytaj więcej

_ E-SENIOR - III edycja

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 ? 2020 ? edycja 2017

Okres realizacji:

01.06.2017 r. ? 31.12.2017 r.

Dla kogo:

72 osób po 60 roku życia, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów województwa podkarpackiego: miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, miasto Krosno, powiat krośnieński, powiat strzyżowski, powiat jasielski, powiat ropczycko-sędziszowski, powiat mielecki.

Cel projektu:

E-aktywizacja i zwiększenie powszechności korzystania z komputera, Internetu i nowoczesnych technologii w codziennym życiu przez 72 osoby po 60 roku życia. Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celu Programu ASOS 2017, tj. poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

_ CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ - II EDYCJA

www.cal-malopolska.b4ngo.pl

Źródło finansowania:Działanie 7.4. ?Niepełnosprawni na rynku pracy?, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:01.04.2013r. - 30.06.2015r.
Dla kogo:osoby niepełnosprawne posiadające lekki lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, mieszkające na terenie powiatu gorlickiego i dąbrowskiego, w wieku od 18 do 64 lat, bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo.
Cel projektu:wzrost aktywności społeczno ? zawodowej u 90 % UP oraz pozyskanie zatrudnienia przez 25% Uczestników Projektu, tj. osoby niepełnosprawne niezatrudnione, zamieszkałe na terenie powiatu gorlickiego i powiatu dąbrowskiego do 30.06.2015 r.
Rezultaty:67 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach według potrzeb. Podpisano 41 umów o zatrudnienie subsydiowane, 24 Uczestników Projektu z powiatu gorlickiego i dąbrowskiego pozyskało zatrudnienie, 8 Uczestników zakończyło staże zawodowe.

_European Citizens for Solidarity [EuroSol]

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Komisja Europejska, Program Europa dla Obywateli 2014-2020, działanie 2.3. Civil Society Projects

Okres realizacji:

01.01.2017 ? 30.06.2018

Partnerzy pojektu:

? Włochy: UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights
? Bułgaria: European Information Centre
? Litwa: Vilnius Business College
? Cypr: University of Nicosia
? Wielka Brytania: Diagrama Foundation UK
? Hiszpania: Fundación Altius Francisco de Vitoria.

Czytaj więcej

_ UPRAWNIENIA DLA KADR W BRANŻY LOTNICZEJ

www.kadrywlotnictwie.b4ngo.pl

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.07.2013 r. ? 30.06.2015 r.

Dla kogo:

pracujące/prowadzące działalność gospodarczą osoby dorosłe, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

Cel projektu:

Wzmocnienie potencjału kompetencyjnego 18 MŚP z WP w branży  lotniczej lub okołolotniczej poprzez podniesienie poziomu kwalifikacji kadr.

Rezultaty:

Kadra 29 MŚP podniosła swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie oraz uzyskała uprawnienia lotnicze.

JĘZYKI OBCE KLUCZEM DO TWOJEGO SUKCESU

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji językowych wśród 336 osób o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej mieszkających na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego.

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do 336 osób, w wieku 25 i więcej uczących się, pracujących lub zamieszkującychna terenie jednego z powiatów: miasta Rzeszów, rzeszowskim, łańcuckim, niżańskim, sanockim, miasta Przemyśl, przemyskim, kolbuszowskim, strzyżowskim, miasta Krosno, krośnieńskim oraz jasielskim w tym osoby:
? z wykształceniem co najwyżej średnim,
? pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ost. 6mies. przed przystąpieniem do projektu,
? wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
? niepełnosprawne.

Okres realizacji:

01.01.2017 ? 30.04.2018

Czytaj więcej

_ SZKOLENIA NA MIARĘ OCZEKIWAŃ

Źródło finansowania:Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:01.09.2014 r. ? 30.04.2015 r.
Dla kogo: kadry 2 MMŚP posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego ? pracownicy (wg KP) i kadry zarządzające, tj. 55 osób (29K, 26M), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i wykonujących pracę na terenie województwa łódzkiego.
Cel projektu:podniesienie kwalifikacji - poziomu wiedzy i umiejętności kadr firm R.S. Trading Lachowscy S.C. i Dux Company Piotr Jędrzejczyk, tj. 2 MMŚP z województwa łódzkiego dla polepszenia pozycji rynkowej firm dzięki uczestnictwu w szkoleniach i doradztwie w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami 100% UP, tj. 55 os. do 30.04.2015 r..
Rezultaty:2 przedsiębiorstwa objęte wsparciem (w tym 1 mikro, 1 średnie); 2 przedsiębiorstwa MMŚP, których sytuacja rynkowa uległa poprawie; 55 pracujących osób dorosłych (36K, 19M), które zakończyły udział w projekcie; 55 pracujących osób dorosłych (36K, 19M), które podniosły poziom wiedzy i umiejętności w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami; 42 osoby (27K, 15M), które podniosły poziom wiedzy i umiejętności z zakresu sprzedaży i negocjacji; 2 osoby (2M), którzy podnieśli poziom wiedzy i umiejętności z zakresu IT oraz emisji głosu; 33 osoby (20K, 13M), które podniosły swoją wiedzę i umiejętności w trakcie doradztwa i coachingu; przeprowadzono 192 godziny szkolenia "Skuteczny sprzedawca", 32 godziny szkolenia "Profesjonalny negocjator", 128 godzin szkolenia "Reklama w Internecie", zlecono i rozliczono szkolenia:" Grafika komputerowa", "Adobe After Effects dla zaawansowanych", "Emisja głosu", "Bezpieczeństwo aplikacji internetowych dla zaawansowanych", "Standard HL7 w kontekście spełniania wymogów związanych z interoperacyjnością systemów informatycznych ochrony zdrowia", "Infrastruktura systemów o wysokiej wydajności", zrealizowano 344 godzin coachingu, 56 godzin doradztwa. 

_Audyt wzorniczy

projekt w trakcie realizacji

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności MMŚP z sektora produkcyjnego, z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i wdrożenie jego rekomendacji do działalności podmiotu.

Dla kogo:

Grupę docelową Projektu stanowią MMŚP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa), działające w sektorze produkcji towarów i usług, posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego. Projekt jest skierowany do podmiotów, które wymagają wsparcia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz wdrożenia jego wyników do prowadzonej działalności. Efektem realizacji projektu jest uzyskanie przez przedsiębiorstwa optymalizacji produkcji, jak również zwiększenie osiąganych przychodów.

Czytaj więcej

_ DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DLA BEZROBOTNYCH

Konsorcjum firm: Stowarzyszenie B-4 (Lider Konsorcjum) oraz Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno - Gospodarcze (Partner Konsorcjum) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje usługę działań aktywizacyjnych mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia oraz utrzymanie w zatrudnieniu osób bezrobotnych kierowanych z czterech Powiatowych Urzędów Pracy: w Przemyślu, Łańcucie, Nisku oraz Sanoku.

Dla kogo:

Przedsięwzięcie obejmuje 1 500 osób długotrwale bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Przemyślu, Łańcucie, Nisku oraz Sanoku, po 375 osób z każdego ze wskazanych powiatów.

Okres realizacji:

12.03.2015 r. ? 11.03.2017 r.

Czytaj więcej

_ WZMACNIANIE PARTNERSTWA POLSKO-CHORWACKIEGO POPRZEZ REALIZACJĘ DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO ROZWOJU I WSPÓŁPRACY W OBSZARZE INNOWACYJNYCH DZIEDZIN GOSPODARKI

www.polskochorwackiepartnerstwo.b4ngo.pl

Źródło finansowania:

III nabór Study Tour, Działanie 5 Fundusze Grantowe, Projekt ?Alpejsko-Karpacki Most Współpracy? dofinansowany ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Okres realizacji:

01.02.2015 r. ? 30.04.2015 r.

Dla kogo:

przedsiębiorcy z sektora MŚP działający na terenie woj. podkarpackiego w obszarach innowacyjnych gałęzi gospodarki: lotnictwa lekkiego i ultralekkiego, odnawialnych źródeł energii oraz IT.

Cel projektu: 

wsparcie przedsiębiorców z terenu Podkarpacia operujących w obszarze innowacyjnych dziedzin gospodarki w procesie nawiązywania bezpośrednich kontaktów partnerskich z podmiotami z terenu Chorwacji  w terminie do 30.04.2015 r.

Rezultaty projektu:

W ramach projektu odbyły się trzy pięciodniowe wizyty studyjne, poprzedzone czterodniową wizytą przygotowawczą, podczas której nawiązane zostały partnerstwa z lokalnymi organizacjami otoczenia biznesu. Wizyta przygotowawcza przedstawicieli B-4 umożliwiła stworzenie gruntu do sprawnej realizacji projektu w Chorwacji. W skład każdej z trzech wizyt studyjnych, które zorganizowane zostały w ramach projektu, wchodziły konferencja biznesowa, rozmowy B2B dla zainteresowanych podmiotów oraz wizyta gości z Polski w firmach chorwackich. W ramach działań projektowych odbyły się także akcje promocyjne dotyczące projektu. W rezultacie podjętych działań projektowych nawiązane zostały długoterminowe partnerstwa biznesowe pomiędzy podmiotami gospodarczymi z terenu Podkarpacia oraz firmami chorwackimi.

_ HIGH-TECH KADRA DLA MŚP

www.high-tech.b4ngo.pl

Źródło finansowania:Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:01.08.2013 r. ? 28.02.2015 r.
Dla kogo:pracujące/prowadzące działalność gospodarczą osoby dorosłe, które pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.
Cel projektu:wzmocnienie potencjału kompetencyjnego kadry MŚP z województwa podkarpackiego poprzez wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania obsługi urządzeń high-tech, w tym komputerów i oprogramowania.
Rezultaty:kadra 125 MŚP, tj. 322 osoby podniosły swój poziom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania obsługi urządzeń high-tech, w tym komputerów i oprogramowania.

_ CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH

www.cab-radom.b4ngo.pl

Źródło finansowania:Działanie 7.2 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej?, Poddziałanie 7.2.1 ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:28.12.2012 r. ? 28.02.2015 r.
Dla kogo:80 osób długotrwale bezrobotnych (44K, 36M), zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia (pkt. 4, art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej), zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego województwa mazowieckiego.
Cel projektu:wzrost aktywności zawodowej 95% Uczestników Projektu oraz pozyskanie zatrudnienia przez 20% Uczestników Projektu tj. osoby długotrwale bezrobotne z terenu powiatu radomskiego ziemskiego i grodzkiego województwa mazowieckiego do 28.02.2015 r.
Rezultaty:82 osoby (56K, 26M) zakończyły udział w projekcie; 18 osób podjęło zatrudnienie do momentu zakończenia udziału w projekcie; 44 osoby (30K, 14M) uczestniczyło w poradnictwie zawodowym; 84 os. (57K, 27M) opracowano kompletne dokumenty rekrutacyjne w tym profil elektroniczny; 89 os. (60K, 29M) uczestniczyło w pośrednictwie pracy; 87 os. (59K, 28M) uczestniczyło w coachingu personalnym; 80 os. (57K, 23M) uzyskało kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych; 73 os. (55K, 18M) zdobyły praktyczne doświadczenie zawodowe dzięki stażom zawodowym; przeprowadzono 894 godz. coachingu personalnego;  84 os. (57K, 27M) opracowano Ścieżkę Rozwoju Zawodowego oraz elektroniczny profil Uczestnika Projektu; przeprowadzono 130 godz. poradnictwa psychologicznego; pozyskano 339 ofert pracy dla uczestników projektu; utworzono 8 grup wsparcia koleżeńskiego; przeprowadzono 512 godz. Warsztatów Aktywizacji Zawodowej; przeprowadzono 48 godz. warsztatów dla kobiet Precz ze stereotypem; zrealizowano 80 szkoleń wg indywidualnych potrzeb.

_ AKTYWNY RODZIC - SZCZĘŚLIWE DZIECKO

Źródło finansowania:Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1­.5. Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji:01.01.2013 r. ? 31.12.2014 r.
Dla kogo:40 osób (35K, 5M) zamierzających podjąć pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowaniem dzieci z terenu Rzeszowa i gmin sąsiadujących z Rzeszowem (powiat rzeszowski ziemski). Zakłada się, że będą to os. w wieku 21-40 lat, większość przed podjęciem zatrudnienia będzie przebywać na urlopach macierzyńskich/wychowawczych czyli formalnie posiadają status osoby zatrudnionej (70%), pozostałe osoby to os. bezrobotne 15% i nieaktywne zawodowo 15%.
Cel projektu:ułatwienie godzenia życia zawodowego i rodzinnego 40 osobom z terenu woj. podkarpackiego, podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowaniem dzieci poprzez zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi tj. zapewnienie fachowej opieki nad dziećmi w wieku od 6 miesięcy do 3 lat przez 20 miesięcy tj. do 31.12.2014 r., utworzenie i wyposażenie nowego żłobka w Rzeszowie do 06.05.2013 r. i zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonego żłobka do 31.12.2014 r.
Rezultaty:45 osób objęto wsparciem w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem/dziećmi; 40 osób (34K, 6M) zakończyło udział w projekcie, w tym 40 osób (35K, 5M) które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, utworzono 1 żłobek z 27 miejscami dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat, łącznie w ramach projektu 48 dzieci (16 dziewczynek, 32 chłopców) zostało objętych opieką w żłobku.

_ AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ

Źródła finansowania: Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2013 r. ? 31.12.2014 r.
Dla kogo: Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku 18 ? 65 lat, posiadających co najwyżej wykształcenie zasadnicze zawodowe, zamieszkujących na terenie wybranych powiatów województwa opolskiego: brzeskiego, nyskiego lub prudnickiego (w rozumieniu KC).
Cel projektu: celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 54 osób bezrobotnych bez wykształcenia średniego, z terenów wybranych powiatów województwa opolskiego: brzeskiego, nyskiego lub prudnickiego.

Rezultaty:

Projekt został ukończony przez grupę 57 uczestników (41 kobiet i 16 mężczyzn). Zrealizowano 560 godzin szkoleń komputerowych, 420 godzin szkoleń językowych i 60 godzin szkoleń wg indywidualnych  potrzeb.  Odbyto 222 godziny spotkań z doradca zawodowym, a także 720 godzin spotkań z pośrednikiem pracy.  37 uczestników odbyło staże zawodowe, natomiast 18 osób podjęło zatrudnienie do momentu zakończenia udziału w projekcie.

_ EKO INSTALACJE

Źródło finansowania:

Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji:

01.01.2014 r. ? 30.11.2014 r.

Dla kogo:

Kadry 60 mikro, małych  i średnich przedsiębiorstw prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność w obszarze budownictwa proekologicznego, posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. małopolskiego  i jednocześnie działających w branży budowlano-montażowej tj. 120 osób (10K, 110M) przedsiębiorców i pracowników/ic w rozumieniu Kodeksu Pracy prowadzących działalność gospodarczą/pracujących na terenie woj. małopolskiego. Projekt skierowany do pełnoletnich osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze woj. małopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Co najmniej 20% (24 os.) stanowić będą osoby o co najwyżej średnim wykształceniu.

Cel projektu:

Podniesienie poziomu kwalifikacji Uczestników Projektu rekrutujących się z małych, mikro i średnich przedsiębiorstw z branży budowlano-montażowej z województwa małopolskiego z zakresu budownictwa ekologicznego do 11.2014 r.

Rezultaty:

71 przedsiębiorstw objęto wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych; 120 pracujących osób dorosłych (7K, 113M) zakończyło udział w projekcie, w tym 16 os. (16M) w wieku powyżej 50 roku życia; projekt zakończyły 92 os. (2K, 90M) o niskich kwalifikacjach; 120 os. (7K, 113M) ukończyło szkolenie Budownictwo ekologiczne oraz szkolenia instalatorskie; 120 os. (7K, 113M) uzyskało certyfikaty potwierdzające nabycie uprawnień zawodowych; przeprowadzono 96 godz. szkolenia Budownictwo ekologiczne; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Fotowoltaika; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Kolektory słoneczne; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Pompy ciepła; przeprowadzono 160 godz. szkolenia Rekuperacja; zrealizowano 120 szkoleń podwyższających uprawnienia wg potrzeb; przeprowadzono 120 egzaminów zewnętrznych w ramach szkoleń z zakresu dostosowania uprawnień zawodowych; 120 os. uzyskało świadectwa kwalifikacyjne.

Cel projektu:

Projekt ten skupia się na koncepcjach i metodach aktywnej pracy rodzicielskiej w kontekście planowania ścieżki edukacji jak również doradztwa zawodowego dzieci i młodzieży. Ambicją partnerów z Niemiec, Hiszpanii, Turcji i Polski (reprezentowanej przez Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie) jest stworzenie sieci kontaktów skutkujących wymianą doświadczeń i wzajemnym czerpaniem z dobrych praktyk opracowanych przez nich w toku prowadzenia działalności społecznej. Wspólne konferencje mają na celu wypracowanie nowych metod pracy z rodzicami, tak, by chętniej angażowali się oni w proces edukacji swoich dzieci, a także rozumieli wagę swojej roli w wyborze ich ścieżki kariery.
Dla kogo: Projekt skierowany jest do organizacji działających w obszarze szeroko rozumianej edukacji dorosłych, ich słuchaczy i pracowników.
Rekrutacja: Projekt edukacyjny/partnerski ? rekrutacja parterów projektu miała miejsce na poziomie Agencji Narodowych na etapie złożenia wniosku przez lidera projektu (ConSol Dortmund gGmbH).
Okres realizacji: 01.08.2012 r. ? 31.07.2014 r.
Tytuł projektu: Concepts and methods of an active parent work from the aspect of a possible education advice and educational planning [CoMeth].

Czytaj więcej

_ INNOWACJE ORGANIZACYJNE

Źródła finansowania: Działanie 8.2 ?Transfer wiedzy?, Poddziałanie 8.2.1 ?Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2013 r. ? 31.10.2014 r.
Dla kogo: min. 8 MŚP z branż: biotechnologia, mechatronika i ICT/nowe media, energetyka, włókiennictwo i odzież, owoce i warzywa z województwa łódzkiego.
Cel projektu: za główny cel projektu przyjęto przygotowanie min. 8 MŚP z branż: biotechnologia, mechatronika i ICT/nowe media, energetyka, włókiennictwo i odzież, owoce i warzywa z woj. łódzkiego do wprowadzenia innowacji procesowych poprzez kompleksowe szkolenie 96 Uczestników projektu, rekrutujących się z tych przedsiębiorstw oraz przygotowanie indywidualnych dokumentacji przedsięwzięć do wdrożenia. Ponadto za cele szczegółowe obrano: nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu innowacji procesowych przez 96 Uczestników; nabycie/poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania projektami przez 60 Uczestników projektu; przygotowanie do wdrożenia innowacji w min. 8 MŚP poprzez doradztwo.
Rezultaty:  liczba osób, które zakończyły udział w projekcie szkoleniowym: 95; liczba MŚP, dla których została przygotowana dokumentacja przedsięwzięcia do wdrożenia: 32; liczba osób, które zakończyły udział w szkoleniach: 96; liczba osób, które przystąpiły do egzaminu IPMA (poziom D): 20; liczba osób, które zdobyły certyfikat IPMA (poziom D): 8; liczba osób, które przystąpiły do egzaminu PRINCE2 (poziom Foundation): 40; liczba osób, które zdobyły certyfikat PRINCE2 (poziom Foundation): 24; liczba przedsiębiorstw dla których została opracowana dokumentacja do wdrożenia innowacji: 32; liczba osób, które ukończyły doradztwo: 52. 

_ USŁUGOWE SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE

Źródło finansowania: Działanie 7.2. ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej?, Poddziałanie 7.2.1. ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.08.2012 r. ? 31.07.2014 r.
Dla kogo: 60 osób bezrobotnych (36 kobiet oraz 24 mężczyzn) z terenu województwa podkarpackiego, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej w zakresie świadczenia usług: opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi lub opieka nad dziećmi, sprzątanie i pielęgnacja ogrodów lub korepetycje. Preferowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe pedagogiczne (min. 20 osób) lub nieposiadające wykształcenia średniego (min. 20 osób).
Cel projektu:  pozyskanie zatrudnienia przez 40 uczestników projektu (24 kobiet i 16 mężczyzn) tj. osób bezrobotnych z terenu województwa podkarpackiego będących członkami - założycielami nowoutworzonych spółdzielni socjalnych do 31.07.2014 r.

Czytaj więcej

_ MOJA PIERWSZA PRACA

Źródło finansowania: Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.10.2012 r. ? 31.03.2014 r.
Dla kogo: 80 osób młodych, w wieku 18-24 lata, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze wybranych powiatów województwa podkarpackiego, tj. powiatów niżańskiego, kolbuszowskiego, strzyżowskiego lub lubaczowskiego, w tym: bezrobotni 65 os., nieaktywni zawodowo 15 os.
Cel projektu:  wzrost aktywizacji zawodowej 95% Uczestników Projektu, oraz pozyskanie zatrudnienia przez 40% Uczestników Projektu, w okresie od 01.10.2012r. do 31.03.2014 r.
Rezultaty: liczba osób, które zakończyły udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką: 76, liczba osób, które odczuły wzrost aktywności społeczno-zawodowej: 78, liczba osób, które podjęły pracę na okres 3 miesięcy: 26, liczba osób, które zakończyły udział w IPD zakończonym stworzeniem ścieżki rozwoju zawodowego: 85, liczba osób, które zwiększyły swoją wiedzę na temat rynku pracy i zasad ubiegania się o pracę: 80, liczba osób, które uczestniczyły w min. 1 rozmowie kwalifikacyjnej: 76, liczba osób, które nabyły nowe lub podwyższyły kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych wg indywidualnych potrzeb: 75, liczba osób, które zakończyły szkolenia językowe oraz nabyły/podniosły znajomość jęz. ang.: 38, liczba osób, które zakończyły szkolenia komputerowe oraz nabyły/podniosły umiejętności obsługi komputera: 38, liczba osób, które zdobyły praktyczne doświadczenie dzięki stażom: 73.

_ E-SENIOR

Źródło finansowania:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 ? 2013 II edycja.

Okres realizacji:

01.06.2013 r. ? 31.12.2013 r.

Dla kogo:

72 osób, które ukończyły 60 lat i zamieszkują na terenie jednego z powiatów: dębicki, jasielski, miasto Krosno, krośnieński, mielecki, miasto Rzeszów, rzeszowski.

Cel projektu:

E-aktywizacja i zwiększenie powszechności korzystania z komputera, Internetu i nowoczesnych technologii w codziennym życiu przez 72 osoby po 60 roku życia.

Rezultaty:

W ramach szkoleń ?Otwieracz możliwości?, ?ABC obsługi komputera? oraz ?Nowoczesne technologie dla seniorów? udział w szkoleniach zakończyło łącznie 75 osób. Przeciętna miesięczna liczba godzin nowo utworzonych zajęć, z których korzystali beneficjenci projektu, wynosiła 172,8 h. Dzięki przeprowadzonym szkoleniom 75 osób w wieku pow. 60 lat rozpoczęło regularne korzystanie z komputera. Osiągnięte zostały także rezultaty takie jak: nabycie umiejętności podstawowej obsługi komputera, nabycie umiejętności korzystania z pakietu biurowego, umiejętności korzystania z Internetu oraz zdobycie wiedzy z zakresu możliwości korzystania z nowoczesnych technologii zostały osiągnięte u 97 % uczestników projektu. 

_ BĘDĘ WŁASNYM SZEFEM

Źródło finansowania: Działanie 6.2 ?Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.06.2012 r. ? 31.12.2013 r.
Dla kogo: 72 osób (42 kobiet i 30 mężczyzn), w tym: bezrobotnych (42) lub nieaktywnych zawodowo (30), niepełnosprawnych lub po 50 roku życia (36), które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz mieszkają na terenie jednego z powiatów woj. małopolskiego: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego ziemskiego.
Cel projektu: rozwój przedsiębiorczości wśród osób z terenu powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego ziemskiego poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem (doradztwo, szkolenia, pomoc finansowa).
Rezultaty: liczba osób, które zakończyły udział w projekcie: 62, liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje: 59, liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej: 59, liczba osób, które otworzyły własną działalność gospodarczą: 59, liczba osób, które ukończyły blok szkoleniowo-doradczy: 72, liczba osób, które nabyły umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej: 72, liczba osób, którym przyznano i wypłacono wsparcie pomostowe: 59, liczba godzin szkolenia biznesowego "Będę własnym szefem": 240, liczba godzin doradztwa indywidualnego: 720, liczba godzin doradztwa grupowego: 60. 

_ EKOLOGICZNE, PNEUMATYCZNE SYSTEMY NAPĘDOWE W LOTNICTWIE ULTRALEKKIM

www.klasterlotniczy.pl

Okres realizacji:

W okresie od 01.01.2011 r. do 30.09.2013 r. Stowarzyszenie B-4 realizowało projekt dla Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego ?Ekologiczne, pneumatyczne systemy napędowe w lotnictwie ultralekkim?.

Źródła finansowania:Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet V Dyfuzja innowacji, Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.
Dla kogo:przedsiębiorstwa działające w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego.
Cel projektu:Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w porozumieniu (klastrze), w branży lotniczej, okołolotniczej i powiązań między nimi, poprzez: zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej i przemysłowej wraz z niezbędnym parkiem maszynowym, budowę hali do celów badawczo-rozwojowych i przemysłowych, wzmocnienie powiązań między tymi przedsiębiorstwami a sferą nauki.
Kwota dofinansowania:  9 911 600,00  zł

Czytaj więcej

_ CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Źródła finansowania: Działanie 7.2 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej", Poddziałanie 7.2.1 ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.04.2011 r. ? 31.03.2013 r.
Dla kogo: 60 osób niepełnosprawnych (35 kobiet i 25 mężczyzn) w wieku produkcyjnym: 15-64 lata, niezatrudnionych, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu gorlickiego (30 os.) oraz powiatu dąbrowskiego (30 os.) ? tereny wiejskie i miasta do 30 tyś. mieszkańców WM.
Cel projektu: wzrost aktywności zawodowej i społecznej 60 osób niepełnosprawnych (35K, 25M), zamieszkałych na terenie powiatu gorlickiego i dąbrowskiego do III 2013 poprzez kompleksowe wsparcie doradczo-szkoleniowe oraz staże zawodowe.
Rezultaty: 60 os. (35K, 25M) zakończyło udział w projekcie, uczestnikom udzielono pomocy prawnej i psychologicznej: 58 osobom ? pomocy psychologicznej (400,5 godzin) i 50 osobom ? pomocy prawnej (258 godzin); przeprowadzono 300 godzin doradztwa zawodowego dla 59 uczestników projektu; 57 os. podniosło kwalifikacje zawodowe przez udział w szkoleniach wg potrzeb; 40 os. podniosło umiejętności z zakresu obsługi komputera; przeprowadzono 200 godzin indywidualnych konsultacji informatycznych; 35 os. zdobyło praktyczne umiejętności zawodowe przez udział w stażach zawodowych (20 osób uczestniczyło w stażach 6-miesięcznych; 15 osób ? w stażach 3 miesięcznych).

_ BIZNES NA START

Źródła finansowania:

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Okres realizacji:

01.05.2012 r. ? 31.12.2012 r.

Dla kogo:

60 bezrobotnych kobiet zamieszkujących region Kachetii (wsie Nukriani i Naphareuli oraz miasto Gurjaani).

Cel projektu:

wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród bezrobotnych kobiet w regionie Kakheti w Gruzji co w sposób bezpośredni przełoży się na rozwój MŚP i tworzenie miejsc pracy.

Rezultaty:

60 kobiet ? uczestniczek projektu, wzięło udział w 40 godzinnym szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności oraz pisania biznesplanów, zrealizowano 120 godzin indywidualnego doradztwa z zakresu sporządzania biznesplanów, 23 kobiety otrzymały dotację na rozwój własnej działalności, nowo powstałe firmy skorzystały z indywidualnego oraz grupowego doradztwa biznesowego średnio po 10h/firmę, 5 trenerów i doradców z Gruzji podniosło swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia szkoleń oraz doradztwa biznesowego.

_ PROFESJONALNY PRACOWNIK SEKRETARIATU WIZYTÓWKĄ NOWOCZESNEJ FIRMY 

Źródła finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.12.2011 r. ? 31.12.2012 r.
Dla kogo: 80 (68 kobiet i 12 mężczyzn) pracujących osób dorosłych (pow. 18 r.ż. z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) uczestniczących w szkoleniach poza godzinami i miejscem pracy, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności zawodowych w zakresie pracy w sekretariacie, zamieszkujące lub pracujące na terenie woj. łódzkiego (w rozumieniu KC).
Cel projektu: nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie przez 80 os. (68 kobiet i 12 mężczyzn, w tym 30% osób powyżej 50 roku życia) pracujących z terenu woj. łódzkiego kwalifikacji zawodowych z zakresu pracy w sekretariacie, które ułatwiają odnalezienie się na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Rezultaty: 80 os. ( w tym 24 os. w wieku pow. 50 r.ż.) zakończyło udział w projekcie, 80 os. ukończyło szkolenie ?Nowoczesny pracownik sekretariatu? oraz szkolenia komputerowe, 60 os. ukończyło szkolenie z języka angielskiego. Zrealizowano 384 godz. szkolenia ?Nowoczesny pracownik sekretariatu?, 640 godz. szkoleń komputerowych oraz 600 godz. szkoleń językowych.

_ UPOWSZECHNIANIE I PROMOCJA IDEI MENTORINGU W BIZNESIE NA LUBELSZCZYŹNIE I PODKARPACIU

www.mentoringwbiznesie.pl

Źródła finansowania: Działanie 2.2 ?Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr?, Poddziałanie 2.2.1. ?Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.06.2011 r. ? 30.11.2012 r.
Dla kogo: Osoby z woj. lubelskiego i podkarpackiego w tym: przedsiębiorcy MMŚP, młodzi przedsiębiorcy na etapie start-up, osoby zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej, przedsiębiorcze kobiety. Pośrednio przedstawiciele IOB, pracownicy NGO działający na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, kadra zarządzająca i pracownicy przedsiębiorstw, przedstawiciele administracji samorządowej.
Cel projektu: Upowszechnienie i udostępnienie mentoringu jako instrumentu wsparcia przedsiębiorczości w regionach lubelskim i podkarpackim.
Rezultaty: 18 uczestników projektu otrzymało wsparcie w zakresie mentoringu grupowego, 9 uczestników projektu otrzymało wsparcie w zakresie mentoringu indywidualnego, zorganizowano 6 otwartych spotkań informacyjnych, wśród 60 instytucji z terenu województwa podkarpackiego rozpowszechniono publikację pod tytułem: ?Mentoring? To takie proste! Raport Dobrych Praktyk z realizacji projektu Upowszechnienie i promocja idei mentoringu w biznesie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu?,  przeprowadzono kampanię promującą ideę mentoringu w biznesie w podkarpackich mediach.

_ WARSZTATY "MEMO RISE"

www.memorytraining.b4ngo.pl

Źródło finansowania: Warsztaty Grundtviga realizowane są przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Okres realizacji: 08.10.2012 r. ? 12.10.2012 r.
Dla kogo: Warsztat adresowany jest do seniorów w wieku 55+ (osiem osób z krajów unijnych i jedna osoba z Polski) oraz osób młodych w wieku od 18-30 lat (cztery osoby z krajów unijnych i jedna osoba z Polski). Warsztat adresowany jest do osób zainteresowanych trenowaniem swojej pamięci. Uczestnicy powinni sprawnie komunikować się w języku angielskim, gdyż jest to język, w jakim odbędzie się nasz warsztat.
Cel warsztatów: Warsztat stanowi wzbogacenie oferty edukacyjnej dla seniorów. Koncentruje się na poprawie zdolności pamięciowych, które mają zastosowanie w każdej dziedzinie życia. Memo Rise jest wyzwaniem edukacyjne dla osób młodych i seniorów. Umożliwi on wspólną naukę i dzielenie się doświadczeniami. Dzięki temu seniorzy i osoby młode zobaczą uniwersalny, niezależny od wieku charakter problemów z zapamiętywaniem. W międzypokoleniowej grupie intensywnie działa zasada modelowania ? jedni uczestnicy uczą się od drugich, bogatych w doświadczenia życiowe i prezentujących inne sposoby myślenia. Dzięki temu młodzi ludzie mogą podążać za starszymi, a starsi za młodymi, co owocuje wieloma, różnorodnymi sposobami podejścia do problemu.
Rezultaty: w opracowaniu.

_ ZOSTAŃ AUDYTOREM WEWNĘTRZNYM - MIĘDZYNARODOWE KWALIFIKACJE CIA W ZACHODNIOPOMORSKIM

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.07.2011 r. ? 31.07.2012 r.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe, zamieszkałe i zatrudnione na terenie woj. zachodniopomorskiego; posiadające wykształcenie wyższe i minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w audycie wewnętrznym.
Cel projektu: poprawa potencjału kompetencyjnego kadr z terenu województwa zachodniopomorskiego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorców z zakresu audytu oraz umożliwienie im zdobycia międzynarodowego certyfikatu CIA.
Rezultaty: 60 osób przystąpiło do minimum dwóch części egzaminu CIA, przeprowadzono 600  godzin szkoleń oraz 300 godzin doradztwa indywidualnego.

_ PUNKTY WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

www.punktywsparcia.b4ngo.pl

Źródło finansowania: Działanie 7.2: ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej?, Poddziałanie 7.2.2: ?Wsparcie ekonomii społecznej? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.07.2011 r. ? 29.02.2012 r.
Dla kogo: podmioty ekonomii społecznej (ES), tj. spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, zakłady aktywności zawodowej, Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Centra Integracji Społecznej, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
Cel projektu: wzmocnienie potencjału IOES i promocja sektora ES poprzez objęcie działaniami szkoleniowymi i doradczymi 30 podmiotów oraz 30 osób (15K i 15M) z gmin: Annopol, Dęblin Miasto, Janowiec, Józefów nad Wisłą, Kazimierz Dolny, Łaziska, Puławy, Puławy Miasto lub Wilków, przeprowadzenie akcji promocyjnej oraz umożliwienie wypracowania mechanizmów współpracy pomiędzy sektorem ES i administracją.
Rezultaty: 30 osób otrzymało wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej. Utworzono trzy Punkty Wsparcia Ekonomii Społecznej (PWES): w Puławach, Dęblinie i Kazimierzu Dolnym. Przeprowadzono 96 godzin szkoleń ?Wstęp do ekonomii społecznej?. Przeprowadzono 72 godziny indywidualnego doradztwa prawnego, 72 godziny indywidualnego doradztwa księgowego, 72 godziny indywidualnego doradztwa marketingowego oraz 32 godziny doradztwa grupowego podczas dwóch wyjazdów doradczych.

_ WIEDZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

www.wip-krakow.b4ngo.pl

Źródła finansowania: Poddziałanie 8.2.1 - ?Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.02.2011 r. ? 31.01.2012 r.
Dla kogo: studenci, absolwenci (do 12 miesięcy od ukończenia studiów), doktoranci oraz pracownicy naukowych uczelni i jednostek naukowych, zamieszkujący na terenie województwa małopolskiego.
Cel projektu: wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej typu spin off lub out na terenie województwa małopolskiego poprzez szkolenia i doradztwo, rozpropagowanie idei komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz wyposażenie 30 pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów lub studentów w wiedzę i kompetencje potrzebne do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Rezultaty: 30 osób zostało objętych wsparciem w zakresie rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out, 30 osób ukończyło szkolenie z prowadzenia działalności gospodarczej, transferu technologii, wyceny wartości niematerialnych, źródeł finansowania oraz pisania biznesplanów, przeprowadzono 16 godz. szkoleń z transferu technologii, przeprowadzono 200 godz. szkoleń z prowadzenia działalności gospodarczej, przeprowadzono 32 godz. szkoleń z wyceny wartości niematerialnych, przeprowadzono 48 godz. szkoleń ze źródeł finansowania działalności gospodarczej; przeprowadzono 104 godz. szkoleń z tworzenia biznesplanu, przeprowadzono 180 godz. doradztwa indywidualnego, powstało 30 biznesplanów.

_ JESTEM AKTYWNA!

Źródła finansowania: Działanie 7.2 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej?, Poddziałanie 7.2.1. ?Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.11.2009 r. ? 31.07.2011 r.
Dla kogo: kobiety pozostające bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotne, nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi oraz powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich.
Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej min. 64 Uczestniczek Projektu dzięki wyposażeniu ich w kwalifikacje zawodowe potrzebne na lokalnym rynku pracy i odpowiednie kompetencje miękkie.
Rezultaty: 69 kobiet podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, 61 kobiet ukończyło kursy językowe, 53 kobiety ukończyły staże i praktyki zawodowe, 12 kobiet znalazło zatrudnienie, 76 kobiet nabyło umiejętności poruszania się po rynku pracy.

_ KONTROLA FINANSOWA I AUDYT WEWNĘTRZNY - KADRY WOJ. MAŁOPOLSKIEGO

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2010 r. ? 30.06.2011 r.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa małopolskiego.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych 80 pracujących osób dorosłych z terenu województwa małopolskiego, z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej.
Rezultaty: 80 osób podniosło swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli finansowej; wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu CGAP.

_ BUDUJ LUBELSKIE - PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR REGIONU

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.10.2009 r. ? 30.06.2011 r.
Dla kogo: dorosłe osoby pracujące w branży budowlanej i inwestycyjnej z terenu woj. lubelskiego.
Cel projektu: zwiększenie na regionalnym rynku pracy liczby pracowników posiadających kwalifikacje i wiedzę z zakresu międzynarodowych standardów realizacji inwestycji budowlanych oraz umiejętności pozyskania funduszy na ich realizację.
Rezultaty: 120 pracujących osób dorosłych podniosło poziom swoich kwalifikacji zawodowych, w tym: 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu prowadzenia, nadzorowania oraz rozliczania kontraktów zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC; 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania projektami metodą IPMA; 40 osób zdobyło szczegółową wiedzę z zakresu możliwości finansowania działań inwestycyjnych oraz sporządzania studiów wykonalności uczestnika.

_ EUROPE DIRECT - RZESZÓW

www.europedirect-rzeszow.pl

Źródło finansowania: Komisja Europejska oraz środki własne Stowarzyszenia B-4.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. ? 31.12.2010 r.
Cel projektu: ułatwienie dostępu do informacji na temat wszystkich dziedzin działalności Unii Europejskiej, a w szczególności na temat wpływu tych działań na życie codzienne obywateli.
Rezultaty: dzięki działalności Punktu Europe Direct mieszkańcy Rzeszowa i okolic mieli zwiększony dostęp do pewnych i sprawdzonych informacji, które pozwoliły w pełni wykorzystać szansę, jaką daje Polsce członkostwo w UE; młodzieży i środowisku oświatowemu przybliżono charakterystykę działań i programów unijnych kierowanych do tej grupy odbiorców. W ramach projektu zwiększono poziom wiedzy wśród osób bezrobotnych na temat możliwości zakładania i rozwijania własnej firmy z wykorzystaniem środków unijnych, zwiększono poziom wiedzy wśród ogółu mieszkańców na temat funkcjonowania Unii Europejskiej. Przygotowano i opublikowano łącznie 12 newseletterów informacyjnych, które rozesłano do ponad 100 odbiorców. W ramach projektu w 2010r. przeprowadzono również następujące szkolenia: 4 tury szkoleń dla 60 nauczycieli nt. ?Jak uczyć o Europie"; 8 wykładów otwartych o tematyce unijnej; 4 tury szkoleń ?Własna firma - większa szansa na rynku pracy", w których uczestniczyło 61 bezrobotnych, łącznie 24 godziny szkoleń; 24 lekcje europejskie - łącznie 36 godzin; 4 tury szkoleń ?Fundusze strukturalne dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013" dla 67 przedsiębiorców, łącznie 24 godziny szkoleń; 2 tury szkoleń ?Fundusze strukturalne dla polskich przedsiębiorstw w latach 2007-2013" dla pracowników JST, łącznie 16 godzin szkoleń.

_ POLSKA I SŁOWACJA ZAPRASZAJĄ NA WYPOCZYNEK. WSPÓLNA REKLAMA I PROMOCJA AGROTURYSTYKI ORAZ PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TURYSTYCZNYCH

Źródło finansowania: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 ? 2013.
Okres realizacji: 01.11.2009 r. ? 31.08.2010 r.
Dla kogo: osoby zatrudnione w turystyce.
Cel projektu: podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych w turystyce oraz współpraca transgraniczna - wsparcie promocji i marketingu agroturystyki na terenie Polski i Słowacji, nawiązanie bezpośrednich kontaktów między rolnikami, właścicielami gospodarstw agroturystycznych, przedstawicielami organizacji pozarządowych, podmiotów zajmujących się rozwojem turystyki oraz przedstawicielami administracji z terenu Polski i Słowacji uczestniczących w projekcie; zapoczątkowanie współpracy pomiędzy Beneficjentami projektu, znoszenie barier w kontaktach społeczności przygranicznych, integracja społeczności zamieszkującej regiony objęte realizacją projektu, pogłębienie tolerancji oraz przełamanie barier językowych.
Rezultaty: 40 rolników i ich domowników z Polski i Słowacji podniosło swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego poprzez uczestnictwo w szkoleniach; 20 słowackim rolnikom przekazano wiedzę i doświadczenia związane z uruchomieniem i prowadzeniem gospodarstwa agroturystycznego poprzez uczestnictwo w wizycie studyjnej w Polsce. Zaznajomiono z ideą projektu 26 przedstawicieli organizacji pozarządowych i ok. 70 rolników poprzez ich uczestnictwo w konferencji oraz opublikowanie 1500 sztuk folderów w języku polskim, angielskim i słowackim oraz uczestnictwo w imprezach targowych.

_ WWW.ŁÓDZKIE.K@DRY

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.03.2009 r. ? 31.08.2010 r.
Dla kogo: pracujące osoby dorosłe z terenu województwa łódzkiego.
Cel projektu: podniesienie oraz dostosowanie, do potrzeb regionalnej gospodarki, kwalifikacji i umiejętności min. 60 osób dorosłych z terenu województwa łódzkiego.
Rezultaty: 60 osób otrzymało wsparcie w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego; 60 osób ukończyło specjalistyczne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystywania komputera w biznesie.

_ MEDIA PLUS - SZKOLENIA DLA BRANŻY MEDIALNEJ I REKLAMOWEJ

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.02.2009 r. ? 31.05.2010 r.
Dla kogo: osoby pracujące w branży medialnej i reklamowej w woj. lubelskim.
Cel projektu: kompleksowe wsparcie 80 osób pracujących w branży medialnej i reklamowej w woj. lubelskim w rozwijaniu kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i językowych.
Rezultaty: 70 osób wzmocniło swoje kompetencje interpersonalne; 80 osób wzmocniło swoje postawy komunikatywne, otwarte na kontakt z drugim człowiekiem oraz nauczyło się, jak łatwo nawiązywać kontakty zawodowe, a także poprawiło swoje umiejętności współdziałania w grupie. 47 osób ukończyło kurs języka angielskiego; 8 osób ukończyło kurs języka rosyjskiego; 15 osób ukończyło kurs języka hiszpańskiego; 69 osób przystąpiło do egzaminu TELC. 13 osób nabyło umiejętności modulowania głosu; 15 osób nabyło umiejętności profesjonalnych wystąpień przed kamerą; 10 osób nabyło umiejętności redagowania artykułów i innych form pisanych. 8 osób nabyło umiejętności tworzenia atrakcyjnych kampanii medialnych i internetowych; 14 osób nabyło umiejętności konstruowania strategii marketingowych oraz innych umiejętności z zakresu marketingu i budowania marki; 20 osób zapoznało się z psychologicznymi aspektami oddziaływania mediów; 15 osób przełamało strach związany z wystąpieniami publicznymi; 13 osób poprawiło swój głos - jego siłę, dykcję oraz poprawność wypowiedzi; 70 osób podwyższyło swoją samoocenę i wiarę we własne siły, zwiększyło ambicje zawodowe i chęć kształcenia ustawicznego oraz zwiększyło swoją konkurencyjność i atrakcyjność dla pracodawców.

_ CZAS DO PRACY

Źródła finansowania: Działanie 6.1 ?Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie?, Poddziałanie 6.1.1 ?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. ? 30.04.2010 r.
Dla kogo: osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy), należące do osób długotrwale bezrobotnych, z terenu powiatu zgierskiego i powiatu m. Łódź.
Cel projektu: wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 60 Uczestników Projektu poprzez: poradnictwo zawodowe, pomoc psychologiczną, grupę wsparcia, szkolenia, staże zawodowe.
Rezultaty: utworzono 60 Indywidualnych Planów Działania, 60 osób uzupełniło i dostosowało do potrzeb rynku pracy swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zawodowych, 10 osób zdobyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w 6-miesięcznych stażach zawodowych, 5 osób zdobyło zatrudnienie.

_ ŚCIEŻKI WIEDZY - PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.12.2008 r. ? 30.04.2010 r.
Dla kogo: osoby pracujące w branży turystyczno-hotelarskiej w woj. podkarpackim.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu w rozwijaniu kompetencji zawodowych i językowych poprzez kompleksowe szkolenia, łączące w sobie uzupełniającą się wiedzę zawodową i językową, teoretyczną i praktyczną - niezbędną w codziennej pracy BO i zapewniającą osiągnięcie wysokiej skuteczności projektu.
Rezultaty: objęto wsparciem szkoleniowo-doradczym 336 osób pracujących w branży turystyczno-hotelarskiej; 57 osób podniosło swoje kompetencje językowe poprzez uczestnictwo w szkoleniach językowych; 280 osób podniosło wiedzę z zakresu podstaw ratownictwa medycznego, korzystania z funduszy UE, wykorzystania ICT w turystyce poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych; 66 osób zwiększyło swoje umiejętności interpersonalne przez uczestnictwo w treningach interpersonalnych i wizerunkowych.

_ WSPÓLNY SZLAK - PROJEKT NA RZECZ INTEGRACJI WIEJSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Źródło finansowania: Działanie 5.4 ?Rozwój potencjału trzeciego sektora?, Poddziałanie 5.4.2. ?Rozwój dialogu obywatelskiego? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. ? 28.02.2010 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe z terenów wiejskich woj. podkarpackiego działające na rzecz turystyki i agroturystyki oraz członkowie, pracownicy i wolontariusze działający na rzecz wymienionych organizacji.
Cel projektu: rozwój potencjału III sektora w woj. podkarpackim poprzez utworzenie sieci współpracy 45 NGO z terenów wiejskich działających w obszarze turystyki i agroturystyki, rozwoju lokalnego, promocji regionu, rozwoju i wsparcia lokalnych tradycji kulturowych.
Rezultaty: w projekcie wzięło udział 45 NGO oraz 201 osób będących pracownikami i wolontariuszami NGO; 75 osób zdobyło wiedzę na temat tworzenia i funkcjonowania Sieci współpracy poprzez wzięcie udziału w szkoleniach dla Liderów Sieci; 201 osób zdobyło wiedzę w zakresie wzmacniania potencjału organizacji, turystyki, kreowania aktywności społeczności na obszarach wiejskich; 75 osób zdobyło umiejętności związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania.

_ ZAPROJEKTUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ - ZOSTAŃ GRAFIKIEM KOMPUTEROWYM

Źródła finansowania: Działanie 6.1 ?Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie?, Poddziałanie 6.1.1 ?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.01.2009 r. ? 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby bezrobotne w wieku 18-25 lat zamieszkałe na terenie powiatu zgierskiego, które ukończyły szkołę średnią lub wyższą (w tym osoby długotrwale bezrobotne).
Cel projektu: wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 30 Uczestników Projektu na lokalnym rynku pracy poprzez kompleksową pomoc obejmującą: aktywizację zawodową, szkolenie dostosowane do potrzeb rynku pracy, staże i pośrednictwo pracy.
Rezultaty: 30 osób otrzymało wsparcie w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego; UP uzyskali nowe kwalifikacje w obszarze specjalistycznych umiejętności zawodowych w pracy grafika komputerowego oraz zdobyli praktyczne umiejętności podczas 6-miesięcznych staży zawodowych.

_ NOWA ROLA

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.2 ?Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.11.2008 r. ? 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby odchodzące z rolnictwa zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego.
Cel projektu: dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy 70 mieszkańców woj. wielkopolskiego, poprzez wsparcie uławiające osobom odchodzącym z rolnictwa znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym w postaci usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym Indywidualne Plany Działań) oraz szkoleń przekwalifikowujących.
Rezultaty: w projekcie uczestniczyło 70 osób odchodzących z rolnictwa, które podniosły poziom swoich kwalifikacji; 60 osób wzięło udział w grupowych warsztatach aktywizacji zawodowej, sporządzono IPD dla 70 osób podczas doradztwa indywidualnego; 30 osób zdobyło nowe umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w szkoleniu komputerowym: ?'ABC obsługi komputera"; 69 osób zdobyło nowe kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach wg potrzeb.

_ SZANSA DLA MŁODYCH - SPECJALIŚCI E-BIZNESU

Źródła finansowania: Działanie 6.1 ?Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie?, Poddziałanie 6.1.1 ?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. ? 31.12.2009 r.
Dla kogo: osoby do 25 roku życia z terenu województwa mazowieckiego, pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy).
Cel projektu: dostosowanie kwalifikacji Uczestników Projektu, do potrzeb regionalnego rynku pracy, poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia w postaci bezpłatnych szkoleń z zakresu praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych i e-biznesu, treningu interpersonalnego i pośrednictwa pracy.
Rezultaty: 72 osoby ukończyły specjalistyczne szkolenia z obsługi komputera i wykorzystywania komputera w biznesie, 10 osób nabyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych.

_ STOP DZIKIM WYSYPISKOM ŚMIECI - PARTNERSTWO I ZINTEGROWANE DZIAŁANIA SZANSĄ NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU

Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy.
Okres realizacji: 01.11.2008 r. ? 31.10.2009 r.
Dla kogo: organizacje pozarządowe.
Cel projektu: zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie problemu dzikich wysypisk śmieci wśród młodzieży oraz lokalnych władz (JST), a także zainicjowanie wśród lokalnych partnerów zintegrowanych działań przyczyniających się do likwidacji nielegalnych wysypisk na terenie Podkarpacia.
Rezultaty: 1 482 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Podkarpacia nabyło i zwiększyło wiedzę z zakresu problemów gospodarki odpadami, w szczególności dzikich wysypisk śmieci. Uczniowie zwiększyli też poczucie odpowiedzialności za środowisko i wykształcenie, wzrosła ich świadomość ekologiczna. 200 przedstawicieli JST oraz 100 przedstawicieli lokalnych partnerów nabyło wiedzę z zakresu gospodarowania odpadami i możliwości walki z dzikimi wysypiskami śmieci. Nawiązano 10 partnerstw lokalnych mających na celu realizację działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Zlokalizowano i zidentyfikowano 40 nielegalnych wysypisk śmieci na terenie województwa podkarpackiego, które następnie oznakowano.

_ DRZWI DO SUKCESU

Źródła finansowania: Działanie 6.1 ?Rynek pracy otwarty dla wszystkich?, Poddziałanie 6.1.1. ?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.06.2008 r. ? 29.05.2009 r.
Dla kogo: osoby niepełnosprawne o lekkim i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, samotne matki, osoby po 45 roku życia ? pozostający bez zatrudnienia z województwa lubelskiego.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu poprzez identyfikację ich potrzeb zawodowych w IPD, warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, wsparcie psychologiczno - doradcze, pośrednictwo pracy, staże zawodowe, szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz działania wspierające wolontariat, jako etap przygotowujący do podjęcia pracy.
Rezultaty: przeprowadzono 120 godz. warsztatów psychologicznych dla 60 uczestników, 144 godz. warsztatów aktywizacji zawodowej, 300 godz. indywidualnego doradztwa zawodowego, 80 godzin szkolenia komputerowego; 10 osób nabyło praktyczne umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w stażach zawodowych.

_ POMÓŻ SOBIE BY POMAGAĆ INNYM

Źródła finansowania: Działanie 6.1 ?Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie?, Poddziałanie 6.1.1 ?Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 01.09.2008 r. ? 30.04.2009 r.
Dla kogo: osoby bezrobotne z terenu powiatu radomskiego (grodzkiego i ziemskiego), szczególnie osoby po 45 roku życia oraz kobiety.
Cel projektu: wsparcie Uczestników Projektu w uzyskaniu zatrudnienia.
Rezultaty: 20 osób uczestniczyło w warsztatach aktywizacji zawodowej i interpersonalnych; przeszkolono 20 uczestników do wykonywania zawodu sanitariusza medycznego; 20 osób zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe.

_ WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC - ŚWIĘTOKRZYSKIE KADRY

Źródło finansowania: Działanie 8.1 ?Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie?, Poddziałanie 8.1.1 ?Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji: 02.06.2008 r. ? 30.04.2009 r.
Dla kogo: osoby dorosłe, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, które z własnej inicjatywy chciały nabyć nowe, uzupełnić lub podwyższyć swoje kwalifikacje i umiejętności.
Cel projektu: wzrost kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących, które z własnej inicjatywy chcą rozwijać się zawodowo w czasie wolnym od pracy.
Rezultaty: 60 osób podniosło poziom wiedzy z zakresu przeprowadzania, nadzorowania oraz rozliczania kontraktów zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.

_ LIKWIDACJA BIAŁYCH PLAM PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE INICJATYW LOKALNYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM

Źródło finansowania: Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem B-4.
Okres realizacji: 13.03.2009 r. ? 07.04.2009 r.
Dla kogo: mieszkańcy powiatów województwa małopolskiego: dąbrowskiego, tarnowskiego, proszowickiego, nowosądeckiego, gorlickiego, nowatorskiego, bocheńskiego, miechowskiego, limanowskiego i tatrzańskiego.
Cel projektu: wyłonienie lokalnych liderów oraz zmniejszenie liczby obszarów, na których nie powstał ani jeden lub znikoma liczba projektów.
Rezultaty: przeprowadzono szkolenia, w trakcie których uczestnicy mogli nabyć umiejętności pisania projektów oraz samodzielnego przygotowania i opracowywania wniosków o ich dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego (szkolenia przeprowadzane były przez Stowarzyszenie B-4). Łącznie zrealizowano 400 godzin szkoleń, w których wzięły udział 133 osoby będące przedstawicielami potencjalnych wnioskodawców z Działania 6.3, Działania 7.3 i Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie szkoleń opracowano 34 wnioski o dofinansowanie oraz zainicjowano 17 partnerstw.

_ UKRYTE TALENTY

Źródło finansowania: Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji w ramach Programu ? Narodowa Agencja Programu ?Młodzież w działaniu".
Okres realizacji: 01.12.2008 r. ? 31.01.2009 r.
Dla kogo: osoby w wieku 18 ? 25 lat z Polski, Niemiec, Łotwy i Słowacji interesujące się fotografią i malarstwem.
Cel projektu: wsparcie rozwoju talentów młodzieży o mniejszych szansach, w tym w szczególności młodzieży z terenów wiejskich, o trudnej sytuacji ekonomicznej oraz wywodzącej się ze środowisk patologicznych, przełamanie barier i stereotypów istniejących wśród młodzieży z Polski, Niemiec, Łotwy i Słowacji, poprzez wspólne poznawanie innych kultur. Projekt miał też na celu zacieśnić więzi między młodzieżą z różnych krajów i środowisk, przez wspólne uczestnictwo w warsztatach oraz podejmowanie wspólnych działań.
Rezultaty: w ramach projektu przeprowadzono wizytę przygotowawczą przedstawicieli organizacji koordynujących projekt z Polski, Łotwy i Słowacji w Rzeszowie; zorganizowano 8-dniową wymianę młodzieży (łącznie 29 osób oraz 3 opiekunów z Polski, Słowacji i Łotwy) w Polsce (Czarna, powiat bieszczadzki); 10 osób uczestniczyło w zajęciach integracyjnych, zajęciach warsztatowych z fotografii i malarstwa, spotkaniach tematycznych, wyjazdach edukacyjnych, debatach oraz wieczorach wielokulturowych.

_ PRZYJEDŹCIE I ZOBACZCIE - WSPARCIE PROMOCJI I MARKETINGU AGROTURYSTYKI I ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO NA TERENIE UKRAIŃSKICH KARPAT WSCHODNICH

Źródła finansowania: Program Polska Pomoc 2008 Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Okres realizacji: 01.07.2008 r. ? 31.12.2008 r.
Dla kogo: rolnicy oraz inne osoby z Ukrainy zainteresowane rolnictwem ekologicznym i agroturystyką.
Cel projektu: wsparcie promocji i marketingu agroturystyki oraz rolnictwa ekologicznego na terenie Ukraińskich Karpat Wschodnich, poprzez wskazanie rolnikom prowadzącym gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczną produkcję rolną oraz innym lokalnym podmiotom świadczących usługi turystyczne, administracji i NGO korzyści wynikających z tworzenia sieci wzajemnej współpracy w postaci partnerstwa realizującego wspólne działania promocyjne i marketingowe o szerokim zasięgu.
Rezultaty: 106 przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych oraz 20 przedstawicieli lokalnych partnerów nabyło umiejętności i wiedzę w zakresie promocji i marketingu usług turystycznych poprzez udział w spotkaniach informacyjno-promocyjnych i szkoleniach.
Nawiązano współpracę w formie sieciowej oraz powołano 1 lokalne partnerstwo na rzecz promocji i marketingu agroturystyki i rolnictwa ekologicznego Ukraińskich Karpat Wschodnich. Zaznajomiono z ideą projektu 62 gospodarstwa będące członkami partnerstwa. W konferencjach organizowanych w ramach projektu uczestniczyły 82 osoby, a w szkoleniach - 106 osób. 

_ UŚMIECH DO METRYKI

Źródła finansowania: Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2008.
Okres realizacji: 01.07.2008 r. ? 31.12.2008 r.
Dla kogo: osoby po 60 roku życia zamieszkujące na terenie miasta Rzeszowa.
Cel projektu: aktywizacja i zmniejszenie izolacji społecznej seniorów z terenu miasta Rzeszowa poprzez udział w zróżnicowanej tematycznie ofercie zajęć rozwijających zainteresowania i wzmacniających kondycję psychofizyczną, a także upowszechnienie tematyki osób starszych w społeczeństwie.
Rezultaty: w projekcie uczestniczyło łącznie 259 osób. Przeprowadzono 96 godzin zajęć z zakresu umiejętności interpersonalnych i treningu umiejętności, 264 godziny zajęć rozwijających aktywność twórczą seniorów, 64 godziny warsztatów tanecznych ?Tanecznym krokiem", 80 godzin warsztatów malarskich, 40 godzin zajęć chóru, 80 godzin warsztatów fotograficznych, 240 godzin warsztatów z zakresu obsługi komputera, Internetu i telefonu komórkowego, 64 godziny warsztatów wolontariackich ?Dlaczego warto być wolontariuszem?", 144 godziny zajęć rehabilitacyjnych (w tym 72 godz. rehabilitacji wodnej i 72 godz. rehabilitacji ruchowej). W ramach projektu odbyły się 3 jednodniowe wycieczki, w których wzięło udział 160 osób; 3 wykłady wprowadzające do wycieczek, w których uczestniczyło 396 osób; 5 wykładów otwartych na temat profilaktyki zdrowia, w których uczestniczyło 220 osób. Zorganizowano również wernisaż wystawy fotograficznej, na której przedstawiono prace wykonane przez Uczestników Projektu. 

_ PROMOCJA I ROZWÓJ AGROTURYSTYKI ORAZ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO NA TERENIE MOŁDAWII

Źródło finansowania:Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach realizacji zadania publicznego ?Pomoc zagraniczna 2008 oraz Centralna Inicjatywa Europejska CEI - Know How Exchange Programme. Projekt realizowano we współpracy z organizacjami partnerskimi z Mołdawii (Parkiem Narodowym ?Padurea Domneasca" oraz Stowarzyszeniem ?Centrul Moldo-Polonez de Sustinere a Antreprenoriatului POLONUS").
Okres realizacji:01.05.2008 r. ? 31.12.2008 r.
Dla kogo:przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji i podmiotów zajmujących się rozwojem agroturystyki i rolnictwem ekologicznym oraz rolników z Mołdawii.
Cel projektu:wsparcie rolnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w rejonach Bielc oraz Goldeni w Mołdawii poprzez aktywizację lokalnych społeczności do podejmowania działań związanych z rozwojem ekologicznego rolnictwa i turystyki (agroturystyki) oraz promocja regionu (produktu lokalnego, zasobów przyrodniczych i kulturowych).
Rezultaty:W ramach projektu 19 mołdawskich rolników poznało najlepsze polskie praktyki z zakresu prowadzenia gospodarstw agroturystycznych; 64 mołdawskich rolników zdobyło wiedzę na temat prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego. W konferencji zorganizowanej w ramach projektu wzięło udział 93 osoby. Przyznano 16 dotacji na dostosowanie wyposażenia i zasobów powstających gospodarstw agroturystycznych dzięki czemu wzrósł poziom atrakcyjności rejonu, w którym działają.

_

PARTNERSTWO NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "ANIMATOR"

Źródła finansowania: Działanie II Programu Operacyjnego - Program dla Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski.
Okres realizacji: 01.07.2005 r. ? 31.12.2007 r.
Dla kogo: osoby bezrobotne.
Cel projektu: wypracowanie nowatorskich strategii i rozwiązań w zwalczaniu zjawiska bezrobocia.
Rezultaty: W ramach podejmowanych działań na trzech obszarach: wiejskim, popegeerowskim oraz poprzemysłowym zostali zatrudnieni Animatorzy, którzy zajmowali się szeroko pojętą aktywizacją zawodową osób bezrobotnych, łącznie 15 osób. Przygotowano program szkoleń dla Animatorów z zakresu psychologii z elementami socjologii, koordynowano i przeprowadzono proces tworzenia IPD dla Beneficjentów ostatecznych (przeprowadzono 290 godzin grupowych warsztatów samopoznania, zrealizowano 1028 godzin indywidualnego doradztwa, zrealizowano 180 godzin wsparcia psychologicznego dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu), przeprowadzono 10 edycji szkoleń z aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych z obszaru wiejskiego).

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

Polityka prywatności

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS