NASZE PROJEKTY

  W trakcie realizacji   Zrealizowane
_ Innowacyjna, bezzałogowa platforma latająca w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Cel projektu:

Przedmiotem projektu objęto realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych niezbędnych do opracowania nowej technologii innowacyjnej, bezzałogowej platformy latającej w układzie hybrydowym dla systemów i urządzeń pomiarowych.

Kwota dofinansowania:

3 102 579,93 zł

Czytaj więcej

_ Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego Innowacyjnych Technologii Lotniczych

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 RPPK, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 01, Działanie: 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Dla kogo:

Przedsiębiorstwa zrzeszone w ramach Podkarpackiego Powiązania Kooperacyjnego Klastra Lotnictwa Lekkiego i Ultralekkiego, jak i pozostałe przedsiębiorstwa działające w branży lotniczej na terenie województwa podkarpackiego

Cel projektu:

Rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw, w tym wykonywania zleconych prac badawczych oraz udostępniania infrastruktury B+R w formie najmu zainteresowanym podmiotom przez Stowarzyszanie B-4. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększonej działalności B+R przedsiębiorstw.

Kwota dofinansowania:

3 116 050,00 zł

Czytaj więcej

_ Skutecznie i profesjonalnie – przedsiębiorstwa społeczne w zamówieniach publicznych

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji:

01.06.2017 r. - 31.05.2018 r.

Realizatorzy:

Lubelska Fundacja Rozwoju (Lider projektu) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem B-4

Dla kogo:

W projekcie może wziąć udział 112 osób (79K, 33M), które na dzień kwalifikacji do projektu są pracownikami przedsiębiorstwa społecznego zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego lub podlaskiego, i spełniają poniższe warunki:
- zamieszkują, zgodnie z KC, na terenie jednego z województw wskazanych powyżej, oraz
- są członkami kadry zarządzającej lub zajmują samodzielne stanowiska ds. zamówień publicznych, lub posiadają w zakresie czynności zadania związane z obsługą zamówień publicznych i składania ofert w odpowiedzi na ogłoszone postępowania.

Czytaj więcej

_ E-SENIOR - III edycja

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020 – edycja 2017

Okres realizacji:

01.06.2017 r. – 31.12.2017 r.

Dla kogo:

72 osób po 60 roku życia, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów województwa podkarpackiego: miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, miasto Krosno, powiat krośnieński, powiat strzyżowski, powiat jasielski, powiat ropczycko-sędziszowski, powiat mielecki.

Cel projektu:

E-aktywizacja i zwiększenie powszechności korzystania z komputera, Internetu i nowoczesnych technologii w codziennym życiu przez 72 osoby po 60 roku życia. Cel główny projektu przyczyni się do realizacji celu Programu ASOS 2017, tj. poprawy jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.

_European Citizens for Solidarity [EuroSol]

projekt w trakcie realizacji

Źródło finansowania:

Komisja Europejska, Program Europa dla Obywateli 2014-2020, działanie 2.3. Civil Society Projects

Okres realizacji:

01.01.2017 – 30.06.2018

Partnerzy pojektu:

• Włochy: UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights
• Bułgaria: European Information Centre
• Litwa: Vilnius Business College
• Cypr: University of Nicosia
• Wielka Brytania: Diagrama Foundation UK
• Hiszpania: Fundación Altius Francisco de Vitoria.

Czytaj więcej

JĘZYKI OBCE KLUCZEM DO TWOJEGO SUKCESU

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji językowych wśród 336 osób o niskich kwalifikacjach w wieku 25 lat i więcej mieszkających na terenie wybranych powiatów woj. podkarpackiego.

Dla kogo:

Projekt skierowany jest do 336 osób, w wieku 25 i więcej uczących się, pracujących lub zamieszkującychna terenie jednego z powiatów: miasta Rzeszów, rzeszowskim, łańcuckim, niżańskim, sanockim, miasta Przemyśl, przemyskim, kolbuszowskim, strzyżowskim, miasta Krosno, krośnieńskim oraz jasielskim w tym osoby:
• z wykształceniem co najwyżej średnim,
• pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej ost. 6mies. przed przystąpieniem do projektu,
• wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy oraz powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci,
• niepełnosprawne.

Okres realizacji:

01.01.2017 – 30.04.2018

Czytaj więcej

_Audyt wzorniczy

projekt w trakcie realizacji

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest zwiększenie konkurencyjności MMŚP z sektora produkcyjnego, z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, poprzez przeprowadzenie audytu wzorniczego i wdrożenie jego rekomendacji do działalności podmiotu.

Dla kogo:

Grupę docelową Projektu stanowią MMŚP (mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa), działające w sektorze produkcji towarów i usług, posiadające jednostkę organizacyjną na terenie województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego. Projekt jest skierowany do podmiotów, które wymagają wsparcia w postaci przeprowadzenia audytu wzorniczego oraz wdrożenia jego wyników do prowadzonej działalności. Efektem realizacji projektu jest uzyskanie przez przedsiębiorstwa optymalizacji produkcji, jak również zwiększenie osiąganych przychodów.

Czytaj więcej

_ DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE DLA BEZROBOTNYCH

Konsorcjum firm: Stowarzyszenie B-4 (Lider Konsorcjum) oraz Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno - Gospodarcze (Partner Konsorcjum) na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizuje usługę działań aktywizacyjnych mających na celu doprowadzenie do zatrudnienia oraz utrzymanie w zatrudnieniu osób bezrobotnych kierowanych z czterech Powiatowych Urzędów Pracy: w Przemyślu, Łańcucie, Nisku oraz Sanoku.

Dla kogo:

Przedsięwzięcie obejmuje 1 500 osób długotrwale bezrobotnych, skierowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Przemyślu, Łańcucie, Nisku oraz Sanoku, po 375 osób z każdego ze wskazanych powiatów.

Okres realizacji:

12.03.2015 r. – 11.03.2017 r.

Czytaj więcej

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?
Zapraszamy do współpracy

Wyślij zapytanie
Zadzwoń

Stowarzyszenie B-4    |    ul. Zagłoby 7b    |    35-304 Rzeszów


NAPISZ DO NAS
e-mail: info@b4.org.pl

ZADZWOŃ
tel. (+48) 731 998 568

CERTYFIKATY
Ośrodek Egzaminacyjny TGLS